Ophold på krisecenter

Ophold på krisecenter

Få hjælp på landets krisecentre

Hvis du er udsat for vold, kan du og dine børn få hjælp på et af landets kvindekrisecentre. Der er krisecentre i alle de danske regioner. Krisecentrene arbejder i henhold til servicelovens § 109.

Hvem kan få ophold på et kvindekrisecenter?

Kvindekrisecenterophold er et tilbud til alle kvinder over 18, der er blevet udsat for vold, og de børn de har med. Det er et midlertidigt tilbud om akut støtte, omsorg og rådgivning. Kvindekrisecentrene tager imod kvinder udsat for vold i nære relationer, uanset om volden har været fysisk, psykisk, seksuel, materiel, økonomisk, æresrelateret eller digital eller en kombination af de mange former for vold.

Det er lederen af krisecentret, der beslutter, om du kan få en plads på krisecentret. Med undtagelse af de særlige specialiserede krisecentre modtager de alle, også de børn du har med.

På de fleste krisecentre gælder følgende retningslinjer for at få ophold:
  • Du skal være udsat for vold og have brug for hjælp
  • Du skal være selvhjulpen, og kunne klare en hverdag og passe de børn du har med
  • Du kan ikke have et aktivt misbrug af euforiserende stoffer eller alkohol eller en alvorlig sindslidelse, der gør, at du er til fare for dig selv eller andre. Heldigvis er der specialiserede krisecentre, der kan hjælpe, hvis du er i denne situation.
Særlige situationer

Adgang for kvinder i kørestol

Nogle krisecentre kan tilbyde ophold til dig med handicap, der bruger kørestol, da centret har faciliteterne til det.

Æresrelateret vold

Samtlige krisecentre tilbyder ophold til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og deres børn på lige fod med andre kvinder. Mange krisecentre har medarbejdere, der er særligt uddannede til at arbejde med æresrelaterede konflikter. For kvinder i en særlig akut og dramatisk sikkerhedssituation med højt trusselsniveau og for unge på flugt fra æresrelaterede konflikter er der særlige specialiserede tilbud.

Hjemløshed

Kvinder, som ikke har været udsat for vold, men er hjemløse grundet akutte, sociale begivenheder, kan ikke få ophold på kvindekrisecentrene, men kan henvende sig på andre tilbud og herberger. Disse institutioner hører under en anden paragraf i serviceloven, nemlig § 110 – hjemløseparagraffen.

Der er specialiserede krisecentre, der udelukkende tager imod:
  • Kvinder med misbrug af euforiserende stoffer og/eller psykiske lidelser. Disse krisecentre indskriver ikke børn
  • Kvinder på flugt fra æresrelaterede problematikker, inkl. trusler om tvangsægteskab, negativ social kontrol mv.
  • Unge kvinder og mænd med æresrelaterede problematikker, der har behov for at opholde sig i et Safehouse.
Hvem betaler for et krisecenterophold?

Størstedelen af krisecenteropholdet betales af din hjemkommune gennem en takst. Udover det betaler du et mindre beløb for opholdet på et krisecenter. Dette beløb justeres i lovgivningen hvert år.

I 2022 er det daglige beløb, du skal betale, 91 kr. (se mere HER). Du kan ansøge om hel eller delvis fritagelse herfra, hvis du har egen boligudgift i forvejen, eller hvis din indtægt er minimal eller ikke eksisterende.

Læs Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde