Bredt samarbejde skal opspore og bekæmpe partnervold

LOKK er sammen med fire andre organisationer, Københavns Politi og tre hovedstadskommuner gået sammen i projektsamarbejdet Videre Uden Vold, der både opsporer partnervold og yder akut voldsfaglig rådgivning til både voldsudsatte og voldsudøvere.

Partnervold og vold i nære relationer er et stort samfundsproblem, som regeringens nye handlingsplan mod partnervold og partnerdrab også understreger. Mange voldsudsatte og voldsudøvere søger enten ikke hjælp, eller også får de først hjælp, når volden har stået på længe. Det har vidtrækkende psykiske, fysiske og sociale konsekvenser for hele familien, ikke mindst for de berørte børn. 

Formålet med projektet, der løber til og med 2024 og er finansieret af Social- og Boligstyrelsen, er dels at styrke opsporingen af vold via kommunerne og politiet, og dels at sikre, at både voldsudsatte og voldsudøvende borgere kan modtage kvalificeret rådgivning med det samme uden at skulle stå på lange ventelister til behandlingstilbud, imens volden udvikler sig. 

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Politikreds og Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner og organisationerne Lev Uden Vold, Dialog mod Vold, LOKK, Mandecentret og Mødrehjælpen, som tilbyder rådgivningsforløb. Et af projektets forcer er netop at kunne give et rådgivningstilbud til alle målgrupper: Voldsudsatte kvinder (i LOKK og Mødrehjælpen), voldsudsatte mænd (i Mandecentret) og voldsudøvere - mænd og kvinder – samt par, der ønsker at blive sammen (i Dialog mod Vold). 

Ida Hansen er psykolog og ansat i organisationen Dialog mod Vold, hvor hun yder psykologbehandling til personer, der udøver vold. Hun mener, Videre Uden Vold giver rigtig god mening. 

Jeg oplever, at vi med samarbejdet mellem organisationerne på voldsområdet, kommuner og politi øger opmærksomheden på både hyppigheden og følgevirkningerne af vold i nære relationer. Mit håb er, at vi bliver bedre til at tale om vold, aggression og afmagt for derved både at gøre det nemmere at opspore vold i nære relationer og nemmere at opsøge hjælp til at bryde fri af volden. 

Socialrådgiver Marie Bagger fra LOKK har allerede haft over 40 rådgivningsforløb med voldudsatte kvinder i forbindelse med projektet, som hun mener har et stort potentiale.  

Jeg tror på, at samarbejdet med kommuner og politi vil være med til at sikre, at endnu flere voldsudsatte og voldsudøvere kan få muligheden for voldsfaglig rådgivning. Lige nu er der alt for mange, der ikke bryder fri af volden eller som forsøger at finde vej ud af volden alene med risiko for liv og helbred.  

Behov for mere viden om vold i nære relationer  
Både politiet og kommunerne når i deres daglige arbejde ud til rigtigt mange borgere, og derfor er potentialet for opsporing af vold betydeligt hos begge myndigheder. Ved at opkvalificere de medarbejdere, der er i direkte kontakt med borgerne og give dem større viden om vold i nære relationer, bliver de endnu bedre til at genkende tegn på vold og tage de svære samtaler med borgerne. Det er stadig meget tabuiseret at være både udsat for og udøve vold, og det kræver ofte et stort tilløb at række ud efter hjælp. Det kræver derfor også stor indsigt hos det faglige personale at motivere borgerne til at søge hjælp.  

Projektet Videre Uden Vold virker indtil videre også efter hensigten i Frederiksberg Kommune, udtaler den socialfaglige sagsbehandler, der er koblet på projektet i kommunen.  

Projektet har øget vores viden om opsporing og henvisningsmuligheder. Det har givet os nye samtaleredskaber, der hjælper os med at indgå i en professionel dialog om vold og til at så et frø om mulighederne for hjælp til både voldsudøvere og voldsudsatte. Tilbagemeldingen har været meget positiv fra de pågældende personer, vi har været i kontakt med i forbindelse med vold i nære relationer. 

Politiet møder både voldsudsatte og udøvere, når de kommer ud til husspektakler. Det er ikke altid, at det er muligt at rejse sigtelse, men gennem Videre Uden Vold kan politiet på stedet give borgerne et tilbud om hurtig rådgivning. Politiets rolle i projektet er desuden systematisk at ringe tilbage til de voldsudsatte og udøvende borgere, som de havde været i kontakt med i løbet af det sidste døgn, og tilbyde dem hjælp til at bryde fri af volden. 

Akut hjælp i form af et kort rådgivningsforløb  
Videre Uden Vold giver mulighed for at iværksætte forløb med afklaring og rådgivning hos voldsfagligt personale. Borgere kan blive henvist ind i projektet eller selv henvende sig via Lev Uden Vold. Derefter bliver der taget direkte kontakt til borgeren af én af de fire organisationer, der passer bedst til deres behov. Borgeren modtager et rådgivningsforløb på fem samtaler i løbet af 10 dage. Der er ingen ventelister og borgeren kan gå i gang med det samme. Hensigten med projektet er nemlig at yde hurtig hjælp til både voldsudsatte og voldsudøvere for at dæmme op for, at volden eskalerer, understreger Ida Hansen fra Dialog mod Vold.  

Fordi vi har et indgående kendskab til partnervold og vold i nære relationer, kan vi gennem vores rådgivningssamtaler tilbyde nye perspektiver og handlemuligheder. Fem samtaler er ikke meget, men det kan være de første og vigtige skridt ud af volden, siger Ida Hansen fra Dialog mod vold

Marie Bagger fra LOKK supplerer:  

Mange af de kvinder, der har været i rådgivningsforløb i forbindelse med dette projekt, har aldrig før fortalt om volden og har ikke opsøgt de etablerede hjælpetilbud. Jeg synes virkelig, at det er en af dette projekts helt store styrker, at vi på hurtig vis sikrer disse voldsudsatte kvinder mulighed til støtte, rådgivning og videre brobygning til en vej ud af volden. 

 

Fakta: Sådan foregår Videre Uden Vold i praksis 

Videre Uden Vold er et tilbud om fem gratis rådgivningssamtaler til voksne borgere, der udøver eller udsættes for vold i en nær relation. Borgeren tilbydes et rådgivningsforløb indenfor 10 dage.  

Når borgeren i mødet med politi eller kommune siger ja til at få voldsfaglig rådgivning, vil de kort efter blive kontaktet af Lev Uden Volds nationale hotline, som er projektets fælles henvisningsenhed. Rådgiverne hos Lev Uden Vold afdækker borgerens situation, og sender på den baggrund en viderehenvisning til den relevante organisation, der så står for at gennemføre de fem samtaler. Organisationernes målgrupper fordeler sig således:   

  • LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) tilbyder faglig rådgivning til kvinder (med eller uden børn) udsat for vold.
  • Mødrehjælpen tilbyder faglige rådgivning til kvinder (med børn), der er udsat for vold.  
  • Mandecentret tilbyder faglig rådgivning til mænd udsat for vold. 
  • Dialog mod Vold tilbyder faglig rådgivning til både mænd og kvinder, der udøver vold, og tilbyder desuden rådgivning til par, der ønsker at blive sammen. 

 

Andre nyheder