LOKK: Børn bør indgå i nyt takstsystem på krisecenterophold

Et ekspertudvalg nedsat af Social-, Bolig og Ældreministeriet anbefaler at indføre takstloft på kvindekrisecentre. Landsorganisationen af Kvindekrisecentre mener, at der er brug for at få takstsystemet revideret. Blandt andet skal medfølgende børn på kvindekrisecentre også tænkes ind i et nyt takstsystem.  

 

Det er umiddelbart positivt, at der kommer en debat om takstsystemet på landets kvindekrisecentre. Den nuværende takstmodel afspejler nemlig ikke virkeligheden ude på kvindekrisecentrene. Som det er i dag, opholder der sig i dag næsten lige så mange børn som kvinder på landets kvindekrisecentre. Men med den nuværende takstmodel er det kun kvindens ophold, der udløser en takst, uanset hvor mange børn, hun har med. Det betyder, at der ikke medfølger ressourcer til at løfte det vigtige faglige arbejde med børnene, der har været udsat for eller har overværet vold i hjemmet.

Derfor mener direktør i Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, Laura Kirch Kirkegaard, at takstsystemet bør få sig et grundigt gennemsyn i forbindelse med de anbefalinger, som Socialministeriets nedsatte ekspertgruppe netop er kommet med i en ny delrapport.

Det er et interessant udspil fra ekspertudvalget, som forholder sig til nogle centrale problemstillinger angående takstlofter, kapacitet og kvalitet i arbejdet med voldsudsatte kvinder på krisecentrene. Lad os bruge den anledning til at få revideret takstsystemet, så det rent faktisk afspejler den virkelighed, som kvindekrisecentre arbejder i. I LOKK mener vi, at den opgave, som krisecentrene løser med børn også bør takstfinansieres – særligt hvis der indføres takstlofter. På den måde kan vi sikre, at også små krisecentre har mulighed for at have de specialiserede pædagogfaglige ressourcer til at tage sig af den vigtige opgave, det er at give børn med traumer fra en opvækst med vold den nødvendige støtte.

Takstloft må ikke medføre dårligere kvalitet
Baggrunden for den nedsatte ekspertgruppens anbefalinger er, at udgifterne på socialområdet er vokset betydeligt i de seneste år. Anbefalingen med eksempelvis at indføre takstloft på landets kvindekrisecentre skal hjælpe kommunen med at skabe større gennemsigtighed og en ensartethed i forhold til taksterne af de forskellige tilbud af kvindekrisecentre. Her er det dog vigtigt, at ekspertgruppen forstår, at kvindekrisecentrene i Danmark er meget forskellige hvad angår geografi og størrelse, påpeger Laura Kirch Kirkegaard.

”Det er vigtigt, at vi over hele landet har tilbud af høj kvalitet til kvinder, der akut mangler beskyttelse og hjælp ud af volden. Mens nogle krisecentre i store byer med mange pladser har stordriftsfordele, har andre krisecentre med få pladser et mere begrænset takstgrundlag for at levere på kerneopgaven, som kræver dybt specialiserede pædagogiske og voldsfaglige kompetencer. Derfor skal vi passe meget på med one size fits all, hvis vi skal bevare tilbud af høj kvalitet til voldsudsatte kvinder og børn over hele landet.”

Den pointe møder opbakning fra Katrine Nordbjærg, der er forstanderinde på Kvindehjemmet i København og næstformand i LOKKs bestyrelse:

Vi skal som samfund have en ambition om, at alle kvinder og børn kan få plads og sikkerhed på et Kvindekrisecenter og få hjælp til at komme væk fra volden. Vi bør også som samfund understøtte, at både kvinder og børn kan have en nogenlunde normal hverdag med skolegang og arbejde, mens de opholder sig på krisecenter. Det kræver, at vi kan drive kvindekrisecentre over hele landet 24-7 hver dag hele året. Det er svært at komme væk fra volden og derfor skal kvindekrisecentrene have en kapacitet, hvor telefonen altid bliver taget og døren altid bliver åbnet, når kvinden ringer på og rækker ud efter hjælp. Et nyt takstsystem skal tage højde for netop dette og sikre, at kvaliteten og tilgængeligheden på krisecentrene ikke forringes

Andre nyheder