Lokk: Partnervold er ikke kun et ligestillingsproblem

I Danmark bliver i gennemsnit 12 kvinder hvert år slået ihjel af deres partner og der er brug for en indsats for opsporing og forebyggelse af partnervold, der går på tværs af flere ministerier og sektorer, skriver Karin Gaardsted og Eva Bertelsen.

Med de rette redskaber opsporer jordemødre i Hovedstaden nu flere gravide kvinder i voldelige partnerskaber om ugen - den indsats kan udbredes til andre sektorer, skriver Karin Gaardsted og Eva Bertelsen.

Med de rette redskaber opsporer jordemødre i Hovedstaden nu flere gravide kvinder i voldelige partnerskaber om ugen - den indsats kan udbredes til andre sektorer, skriver Karin Gaardsted og Eva Bertelsen.

For nylig blev kvinde nummer seks alene i år dræbt af en nuværende eller tidligere partner. Drab som disse bliver stadig i nogle medier omtalt som en tragisk familiehændelse.

Men antallet og hyppigheden af partnerdrab på kvindedrab er nu så højt, at vi som samfund ikke længere kan overse, at partnerdrab ikke er noget, der hører privatlivet til.

Partnerdrab er voldens ekstrem, og vi må ikke glemme de mange tusinde kvinder og børn, der lever i hjem med vold. For kun ved at se partnervold som helhed kan vi forstå voldens natur og dynamikker og dermed identificere de faktorer, der i værste tilfælde fører til partnerdrab.

Noget tyder på, at vi som samfund er ved at forstå netop det. Ligestillingsminister Trine Bramsen har sat sig i spidsen for arbejdet med en national handlingsplan om partnerdrab på kvinder, og senest har hun udtalt, at samfundet har svigtet, når det kommer til at opdage problemet med partnervold mod kvinder. Det er klar tale og tak for det!

Nøgleordene er tidlig opsporing, forebyggelse og viden

Karin Gaarsted og Eva Bertelsen, hhv. formand, Lokk og leder, Analyse og Udvikling, Lokk

Tidlig opsporing, forebyggelse og viden

Hvad kræver det så af os som samfund at gøre op med partnervold og kvindedrab? Hvad skal vi gøre anderledes? Det forsøger vi i Lokk med dygtige aktørers hjælp at komme med konkrete bud på, når vi holder konference på Christiansborg 9. maj. Men her skal også lyde nogle bud: Nøgleordene er tidlig opsporing, forebyggelse og viden. Vold er svært at få øje på, det kræver viden og uddannelse.

På konferencen deler vi blandt andet indsigter fra den undersøgelse, vi sammen med Mary Fonden har lavet på omfanget og karakteren af partnervold i forbindelse med graviditet og fødsel blandt kvinder på krisecenter.

Rapporten er desværre dyster læsning. Den vold, som kvinderne på vores krisecentre har været udsat for, bliver både voldsommere og hyppigere i forbindelse med graviditeten.

Over for det står, at vi ved, at det at vokse op med vold er lige så skadeligt for børn, som selv at være udsat for den. Og at volden trækker dystre konsekvenser ind i deres voksenliv. Blandt andet er børnene i større risiko for selv at udøve eller leve i forhold med partnervold som voksne. For slet ikke at nævne risikoen for fysiske og psykiske sygdomme, misbrug og tidlig død.

Jo tidligere, vi opdager volden, jo mere kan vi gøre. Netop derfor er det så vigtigt, at vi som samfund evner at se og reagere på tegnene på partnervold.

Det gør en række jordemødre på Amager og Hvidovre Hospitaler i dag med stor succes, blandt andet fordi de har fået redskaber til at screene for partnervold i graviditeten. Et projekt som er udviklet i samarbejde med Mary Fonden og Østifterne.

Før projektet opdagede jordemødrene en til tre voldsudsatte gravide om året, nu er det en til tre om ugen. Det er hjerteskærende, men samtidige bemærkelsesværdige resultater. Og ligestillingsminister Trine Bramsen har netop givet udtryk for, at screeningen med fordel kan gøres landsdækkende.

På samme måde er det vigtigt, at sagsbehandlere, skolelærere, pædagoger og andre, der kommer i kontakt med familier og børn, har viden om vold i hjemmet og ikke mindst viden om, hvordan de kan hjælpe med at hjælpe. For eksempel ved at henvise til ambulant rådgivning, krisecentre eller hotlines.

Inddrag alle relevante ministerier

I arbejdet med en national handlingsplan om partnervold og partnerdrab bør man fra politisk hold have fokus på at inddrage alle relevante ministerier i forebyggelsen og bekæmpelsen af partnervolden.

Ud over Ligestillingsafdelingen og Social- og Ældreministeriet bør også Justitsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet, Udlændinge- og integrationsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet inddrages. Og ministerierne skal have specifikke, forpligtende ansvarsområder og opgaver, som løbende monitoreres.

For partnervold mod kvinder er ikke kun et kvindeproblem

Karin Gaarsted og Eva Bertelsen, hhv. formand, Lokk og leder, Analyse og Udvikling, Lokk

Der er derudover mange konkrete tiltag, man fra politisk hold kan iværksætte. Nedenfor nogle udvalgte eksempler:

  • Øget screening på barselsgangene
  • Opkvalificering af politi og kommuner, så de kan inddrages aktivt i den opsporende indsats
  • Etablering af specialiserede enheder i kommunerne inspireret af de specialiserede enheder i politiet eller i det mindste en tovholder i hver kommune
  • Undervisning af lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker i tegn på vold, udbredelse af kendskabet til handlemuligheder samt henvisningsmuligheder ved mistanke om vold
  • Igangsættelse af forsknings- og udviklingsprojekter, som kan give et vidensløft af området
  • Udbredelse af den nuværende ordning med ambulant rådgivning ”Sig det til nogen”, så ordningen dækker hele landet.

For partnervold mod kvinder er ikke kun et kvindeproblem eller et ligestillingsproblem. Det er en tværgående problemstilling, som vedkommer os alle.

Det er gode takter, at det nu fra politisk hold anerkendes, at det er et samfundsansvar at gøre noget ved partnervold og partnerdrab. Men skal vi løse udfordringen kræver det, at vi som samfund går til opgaven på tværs af sektorer og myndigheder og sætter ind med tidlig opsporing, forebyggelse og viden.  

Eva Bertelsen Leder af forskning og udvikling, LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Karin Gaardsted Formand for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre, fhv. MF (S)

Andre nyheder