Det mener vi

Det mener vi

 

Vi mener, at alle voldsudsatte kvinder og deres børn skal have en hurtig, nærværende og helhedsorienteret hjælp, så de får redskaberne til at komme videre til en fremtid uden vold.

Vi mener derfor, at de lokale krisecentre skal være omdrejningspunktet for en helhedsorienteret indsats. En 360-graders indsats der favner det hele menneske og støtter med det, der er afgørende for, at den enkelte kommer godt videre, uanset livssituation og uanset, om man bor i København, Rønne eller Holstebro. En sådan helhedsindsats vil også være effektiv forebyggende, så færre kvinder bliver gengangere på krisecentrene. Det kræver stærke lokale krisecentre overalt i Danmark - med de rigtige værktøjer og kompetencer til rådighed.

Det vil vi opnå ved at:

Etablere ambitiøse partnerskaber - landsdækkende og lokalt
En voldsudsat kvinde står ofte med en række komplekse udfordringer, der gør det svært at komme videre fra livet på krisecentret. Ved at LOKK og krisecentrene indgår i faglige partnerskaber aktiverer og engagerer vi de organisationer, der besidder den viden, faglighed og ekspertise, som er nødvendig for, at kvinden og barnet får præcis den hjælp, der skal til for at komme videre.

Det kan være partnerskaber om at skaffe ny bolig, juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning, rådgivning om fysisk og digital sikkerhed, hjælp til fritidsaktiviteter for kvinder og
børn, mens de bor på centrene eller hvis de flytter til en ny kommune, jobstøtte, rådgivning om sundhed og om nyt dagtilbud samt støtte i forhold til samarbejdet med de sociale myndigheder.

Sikre et effektivt efterværn
Efter tiden på krisecenteret starter en ny hverdag – en hverdag hvor ansvaret for sikkerhed, skole og dagtilbud, fritidsliv, relationer til fx jobcenter, sundhedsvæsen og sociale myndigheder kan virke uoverskueligt. Ved at tilbyde hver kvinde et efterværn - en personlig livlinje tilbage til krisecenteret - kan overgangen blive mindre kaotisk og mere overskuelig.
Den støtte kan de voldsudsatte kvinder trække på ift. rådgivning, og hvis der er behov for en bisidder i vigtige samtaler.

Skabe overblik og fælles forståelse for hvad et krisecenter skal kunne tilbyde
Nogle kvindekrisecentre er store og har flere ressourcer og fagligheder in-house. Andre centre er små, har få ansatte og få pladser til rådighed. Der skal være lige gode muligheder for støtte til at komme videre, uanset hvilket krisecenter, en kvinde opsøger. Vi vil derfor kortlægge behovene og finde de bedste erfaringer og eksempler fra landets centre.
På den baggrund kan vi klarlægge, hvad de konkrete behov er i forhold til redskaber og kompetencer, hvis alle skal tilbydes 360-graders hjælp.

Sikre centrale ressourcer og ekspertise i LOKKs sekretariat
I erkendelsen af at centrene er meget forskellige, og at trækket på ekspertise vil variere, bør der sikres en fælles pulje af viden og værkstøjer på udvalgte områder forankret i
LOKKs sekretariat, som de lokale centre kan trække på. Herved skabes en omkostningseffektiv støtte til centrene, så de kan levere en helhedsorienteret og individuelt tilpasset indsats for hver kvinde.