LOKKs vedtægter 2022

LOKKs vedtægter 2022

 

1 Organisationens navn og hjemsted

 1. Organisationens navn er: LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre.
 2. Organisationens hjemsted følger sekretariatets geografiske placering.

 

2 Organisationens navn og hjemsted

 1. LOKK er en privat, frivillig, humanitær og social landsorganisation af kvindekrisecentre og andre non-profit tilbud, hvis hovedopgave er at stoppe og afhjælpe mænds vold mod kvinder og børn.
 2. LOKK er partipolitisk neutral.

 

3 Organisationens formål

 1. LOKK er en landsdækkende interesseorganisation, hvis formål er ud fra et kvindepolitisk grundlag og med et samfundsmæssigt perspektiv at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 2. LOKK skal arbejde for at varetage medlemmernes interesser kvinde- og fagpolitisk.
 3. LOKK arbejder på at sikre formålet ved:
 • at voldsudsatte kvinder og børn overalt i Danmark har tilgængelige krisecentre og andre relevante tilbud med høj faglig standard og specialviden om vold og voldens skadelige virkning,
 • at drive et sekretariat, der sikrer en effektiv informations- og erfaringsudveksling mellem medlemmerne og det omgivende samfund i ind- og udland, og
 • at arbejde for at fremme relevant forskning, uddannelse og lovgivning.

 

4 Medlemmer

 1. Medlemmer: Non-profit kvindekrisecentre og andre non-profit tilbud, hvis hovedopgave er at stoppe og afhjælpe mænds vold mod kvinder og børn, kan blive medlemmer. Medlemmerne skal i forbindelse med indmeldelse tilslutte sig til organisationens vedtægter og værdigrundlag. Medlemmer skal hvert år udfylde årsstatistikkerne samt betale et årligt kontingent for medlemmer. Medlemmerne skal ydermere fremvise en attest fra revisor som dokumentation for, at de opfylder kravet om at være et non-profit tilbud. Revisorerklæring og procedure fremgår af bilag til vedtægterne. Medlemmer har tale– og stemmeret ved generalforsamlingen.
 2. Støttemedlemmer: Organisationer, tilbud, virksomheder og enkeltpersoner kan blive betalende støttemedlemmer.
 3. Optagelse af medlemmer: Bestyrelsen kan efter ansøgning træffe beslutning om optagelse af medlemmer efter kriterier i § 4 stk. 1. Generalforsamlingen skal efterfølgende orienteres om optagelsen.
 4. Udmeldelse af LOKK: Udmeldelse af LOKK kan ske skriftligt til LOKKs bestyrelse inden udgangen af oktober med virkning for det kommende kalenderår.

 

5 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er LOKKs højeste myndighed og afholdes én gang årligt i marts måned.
 2. Generalforsamlingen fastsætter en forretningsorden for generalforsamlingens afholdelse. Forretningsordenen skal indeholde regler for indkaldelse, indsendelse af forslag og procedurer for opstilling af kandidater til LOKKs bestyrelse. Forretningsordenen skal endvidere indeholde generelle afstemningsregler.
 3. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referenter
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 5. Videns- og udviklingsgruppernes årsberetninger til godkendelse
 6. Forelæggelse af LOKKs reviderede regnskab med status
 7. Forelæggelse af budget for det indeværende regnskabsår samt fastsættelse af kontingentets størrelse
 8. Indkomne forslag
 9. Valg:
  1. Bestyrelse
   1. Formand for 2 år
   2. 4 interne bestyrelsesmedlemmer for 2 år
   3. 4 eksterne bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  2. 2 interne og 2 eksterne suppleanter for 1 år
  3. Bestyrelsesmedlemmerne kan højst vælges for 4 perioder
 10. Nedsættelse af videns- og udviklingsgrupper i LOKK
 11. Valg af LOKKs repræsentanter i eksterne organisationer
 12. Eventuelt

 

6 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer beslutter det, eller mindst 1/3 del af LOKKs medlemmer begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.
 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden. Dagsorden skal minimum indeholde § 5 punkterne 3.1, 3.2, 3.3, 3.8 og 3.12.

 

7 Bestyrelsens ansvar

 1. Bestyrelsen, der består af 9 medlemmer, leder LOKK og er ansvarlig for organisationens drift i henhold til det af generalforsamlingen vedtagne budget og den af generalforsamlingen godkendte beretning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Dog skal enten formand eller næstformand være til stede. Beslutninger angående sager på dagsordenen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af afstemninger med stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 2. Hvervet som bestyrelsesmedlem i LOKK er ulønnet, dog kan formanden frikøbes /aflønnes svarende til max. halvtids arbejde. LOKK tegner sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.
 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder referat over trufne beslutninger.

 

8 Daglig ledelse

 1. Bestyrelsen ansætter en direktør, der er daglig leder for LOKK. Beslutninger, der rækker ud over den daglige drift, skal forelægges bestyrelsen.
 2. Bestyrelsens formand, eller ved dennes forfald bestyrelsens næstformand, tegner sammen med direktøren organisationen.
 3. Direktøren refererer til bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder som sekretær uden stemmeret.
 4. Direktøren ansætter og afskediger sekretariatets medarbejdere.        

 

9 Videns- og udviklingsgrupper i LOKK

 1. Generalforsamlingen nedsætter videns- og udviklingsgrupper jf. § 5.3.10.
 2. Videns- og udviklingsgrupperne arbejder efter den af generalforsamlingen vedtagne forretningsorden samt det vedtagne kommissorium.

 

10 Økonomi

 1. LOKKs arbejde finansieres af medlemskontingent, ansøgte stats- og fondsmidler, virksomhedsaftaler, bidrag fra støttemedlemmer samt via donationer og arv.
 2. Regnskabsåret er kalenderåret.
 3. Det reviderede regnskab godkendes på generalforsamlingen.

 

11 Eksklusion

 1. Medlemmer, der modarbejder LOKKs vedtægter eller ikke betaler det årlige kontingent, kan ekskluderes af bestyrelsen.
 1. Medlemmer, der er blevet ekskluderet efter § 11,1, kan få beslutningen om eksklusion prøvet på den førstkommende generalforsamling. Omstødning af bestyrelsens beslutning kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

12 Ændring af vedtægter og ændring af forretningsorden for generalforsamlingen

 1. Forslag til ændring af LOKKs vedtægter skal udsendes sammen med indkaldelse og program senest 2 måneder før generalforsamlingen.
 2. Forslag fra medlemmerne til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde 3 måneder før generalforsamlingen.
 3. Bestyrelsen kan fremsætte egne forslag til vedtægtsændringer.
 4. Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
 5. Forslag til ændring af forretningsordenen for LOKKs generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen.
 6. Til ændring af forretningsordenen for LOKKs generalforsamling kræves almindeligt stemmeflertal fra de fremmødte medlemmer.

 

13 Sammenlægning med andre organisationer

 1. En sammenlægning af LOKK med andre organisationer behandles på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.
 2. En sammenlægning kan kun finde sted, hvis 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for det.
 3. Forslag om sammenlægning med andre organisationer indsendes efter reglerne for vedtægtsændringer for LOKK.

 

14 Nedlæggelse af LOKK

 1. En nedlæggelse af LOKK behandles på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.
 2. En nedlæggelse kan kun finde sted, hvis 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for det.
 3. Forslag om nedlæggelse indsendes efter reglerne for vedtægtsændringer i LOKK.
 4. Ved en generalforsamlings beslutning om nedlæggelse af LOKK kan resterende midler alene fordeles mellem medlemmer eller anvendes til aftalt velgørende formål, fortrinsvis i overensstemmelse med vedtægtens § 3.

 

Vedtægterne er senest ændret på LOKKs generalforsamling d. 26. marts 2022.