LOKKs vedtægter 2023

LOKKs vedtægter 2023

 

§ 1 Organisationens navn og hjemsted

 1. Organisationens navn er: LOKK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

 2. Organisationens hjemsted følger sekretariatets geografiske placering.

§ 2 Organisationens formål

 1. LOKK er en landsdækkende medlems- og interesseorganisation for kvindekrisecentre og andre non- profit tilbud, hvis hovedopgave er at synliggøre, forebygge, stoppe og afhjælpe vold mod kvinder og børn.

 2. LOKK er partipolitisk neutral.

 3. LOKK har til opgave at:

  a. Udøve politisk interessevaretagelse ud fra en kønsbaseret forståelse af vold og med et samfundsmæssigt perspektiv.

  b. Varetage medlemmernes organisatoriske, driftsmæssige samt ligestillings- og fagpolitiske interesser

  c. Sikre, at voldsudsatte kvinder og børn har let og uhindret adgang til krisecentre og andre relevante tilbud med høj voldsfaglig standard.

  d. At drive et sekretariat, der sikrer en effektiv informations- og erfaringsudveksling mellem medlemmerne og det omgivende samfund i ind- og udland.

  e. At arbejde for at fremme relevant viden, forskning og uddannelse.

  f. At virke for en lovgivning, der sikrer voldsudsatte kvinder og børn beskyttelse, hjælp og rettigheder.

  g. At virke for en lovgivning, der styrker kvindekrisecentres og lignende tilbuds rammevilkår.

§ 3 Medlemmer

 1. Medlemmer: Non-profit kvindekrisecentre og andre non-profit tilbud, hvis hovedopgave er at stoppe og afhjælpe mænds vold mod kvinder og børn, kan blive medlemmer. Medlemmerne skal i forbindelse med indmeldelse tilslutte sig til organisationens vedtægter og værdigrundlag. Medlemmer skal hvert år udfylde årsstatistikkerne samt betale et årligt kontingent for medlemmer. Medlemmerne skal ydermere fremvise en attest fra revisor som dokumentation for, at de opfylder kravet om at være et non-profit tilbud. Revisorerklæring og procedure fremgår af bilag til vedtægterne. Medlemmer har taleog stemmeret ved generalforsamlingen.

 2. Støttemedlemmer: Organisationer, tilbud, virksomheder og enkeltpersoner kan blive betalende støttemedlemmer.

 1. Optagelse af medlemmer: Bestyrelsen kan efter ansøgning træffe beslutning om optagelse af medlemmer efter kriterier i § 3 stk. 1. Generalforsamlingen skal efterfølgende orienteres om optagelsen.

 2. Udmeldelse af LOKK: Udmeldelse af LOKK kan ske skriftligt til LOKKs bestyrelse inden udgangen af oktober med virkning for det kommende kalenderår.

§ 4 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er LOKKs højeste myndighed og afholdes én gang årligt i maj måned.

 2. Generalforsamlingen fastsætter en forretningsorden for generalforsamlingens afholdelse. Forretningsordenen skal indeholde regler for indkaldelse, indsendelse af forslag og procedurer for opstilling af kandidater til LOKKs bestyrelse. Forretningsordenen skal endvidere indeholde generelle afstemningsregler.

 3. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referenter

  3. Valg af stemmeudvalg

  4. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse

  5. Videns- og udviklingsgruppernes årsberetninger til godkendelse

  6. Forelæggelse af LOKKs reviderede regnskab med status

  7. Forelæggelse af budget for det indeværende regnskabsår samt fastsættelse af kontingentets størrelse

  8. Indkomne forslag

  9. Valg: 

1. Bestyrelse
1. Formand for 2 år
2. 4 interne bestyrelsesmedlemmer for 2 år
3. 4 eksterne bestyrelsesmedlemmer for 2 år

2. 2 interne og 2 eksterne suppleanter for 1 år

3. Bestyrelsesmedlemmerne kan højst vælges for 4 perioder

10. Nedsættelse af videns- og udviklingsgrupper i LOKK

11. Valg af LOKKs repræsentanter i eksterne organisationer

12. Eventuelt

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en skriftlig anmodning, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller mindst 1/3 del af medlemmerne begærer det.

 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 1 måned efter den skriftlige anmodning er fremsat. Indkaldelsen skal ske ved særskilt skriftlig meddelelse pr. brev og/eller elektronisk med mindst 14 dages varsel og skal være bilagt motiveret dagsorden. Dagsorden skal minimum indeholde § 4 stk. 3.1, 3.2, 3.3, 3.8 og 3.12.

§ 6 Ændring af vedtægter og ændring af forretningsorden for generalforsamlingen

 1. Forslag til ændring af LOKKs vedtægter skal udsendes sammen med indkaldelse og program senest 2 måneder før generalforsamlingen.

 2. Forslag fra medlemmerne til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde 3 måneder før generalforsamlingen.

 3. Bestyrelsen kan fremsætte egne forslag til vedtægtsændringer.

 4. Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

 5. Forslag til ændring af forretningsordenen for LOKKs generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen.

 6. Til ændring af forretningsordenen for LOKKs generalforsamling kræves almindeligt stemmeflertal fra de fremmødte medlemmer.

§ 7 Bestyrelsens ansvar

 1. Bestyrelsen, der består af 9 medlemmer, leder LOKK og er ansvarlig for organisationens drift i henhold til det af generalforsamlingen vedtagne budget og den af generalforsamlingen godkendte beretning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Dog skal enten formand eller næstformand være til stede. Beslutninger angående sager på dagsordenen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af afstemninger med stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 2. Hvervet som bestyrelsesmedlem i LOKK er ulønnet, dog kan formanden frikøbes/aflønnes svarende til max. halvtidsarbejde. Bestyrelsen kan beslutte dette i særlige tilfælde og for en nærmere afgrænset periode. LOKK tegner sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.

 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder referat over trufne beslutninger.

§ 8 Daglig ledelse

 1. Bestyrelsen ansætter en direktør, der er daglig leder for LOKK. Beslutninger, der rækker ud over den daglige drift, skal forelægges bestyrelsen.

 2. Bestyrelsens formand, eller ved dennes forfald bestyrelsens næstformand, har sammen med direktøren tegningsret i organisationen.

 3. Direktøren refererer til bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder som sekretær uden stemmeret.

 4. Direktøren ansætter og afskediger sekretariatets medarbejdere.

§ 9 Videns- og udviklingsgrupper i LOKK

 1. Generalforsamlingen nedsætter videns- og udviklingsgrupper jf. § 4.3.10.

 2. Videns- og udviklingsgrupperne arbejder efter den af generalforsamlingen vedtagne forretningsorden samt det vedtagne kommissorium.

§ 10 Økonomi

 1. LOKKs arbejde finansieres af medlemskontingent, ansøgte stats- og fondsmidler, virksomhedsaftaler, bidrag fra støttemedlemmer samt via donationer og arv.

 2. Regnskabsåret er kalenderåret.

 3. Det reviderede regnskab godkendes på generalforsamlingen.

§ 11 Eksklusion

 1. Medlemmer, der modarbejder LOKKs vedtægter eller ikke betaler det årlige kontingent, kan ekskluderes af bestyrelsen.

 2. Medlemmer, der er blevet ekskluderet efter § 11.1, kan få beslutningen om eksklusion prøvet på den førstkommende generalforsamling. Omstødelse af bestyrelsens beslutning kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 12 Sammenlægning med andre organisationer

 1. En sammenlægning af LOKK med andre organisationer behandles på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.
 2. En sammenlægning kan kun finde sted, hvis 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for det.

 3. Forslag om sammenlægning med andre organisationer indsendes efter reglerne for vedtægtsændringer for LOKK.

§ 13 Nedlæggelse af LOKK

 1. En nedlæggelse af LOKK behandles på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.

 2. En nedlæggelse kan kun finde sted, hvis 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for det.

 3. Forslag om nedlæggelse indsendes efter reglerne for vedtægtsændringer i LOKK.

 4. Ved en generalforsamlings beslutning om nedlæggelse af LOKK kan resterende midler alene fordeles mellem medlemmer eller anvendes til aftalt velgørende formål, fortrinsvis i overensstemmelse med vedtægtens § 3.

 

Vedtægterne er senest ændret på LOKKs generalforsamling d. 25. marts 2023.