Kønsbaseret vold

Kønsbaseret vold

Kønsbaseret vold

Størstedelen af vold begået i parforhold mod kvinder – udøves af mænd. Dette er ikke en fordom, men et faktum.

Den ulige magtfordeling mellem kønnene og den manglende ligestilling i samfundet er den strukturelle basis for kønsbaseret vold mod kvinder, dvs. vold mod kvinder, fordi de er kvinder. Derfor er vold mod kvinder et strukturelt samfundsproblem, som ikke blot kan takles ved initiativer fokuseret på støtte til ofre, behandling af voldsmænd og/ eller andre tiltag fokuseret på individer. Vold mod kvinder er derfor også et spørgsmål om basale menneskerettigheder, og hvorledes disse betragtes og sikres.

I Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, også kaldet Istanbulkonventionen, som Danmark ratificerede april 2014, forstås “køn” som de socialt konstruerede roller, adfærdsmønstre, aktiviteter og egenskaber, som et givent samfund anser for at være passende for kvinder og mænd. “Kønsbetinget vold mod kvinder” forstås som vold, der forøves mod en kvinde i kraft af hendes køn, eller som rammer kvinder i uforholdsmæssig grad.

Læs hele Istanbulkonventionen

Grevio Rapporten

I 2017 aflagde den uafhængige ekspertgruppe Grevio evalueringsrapport om Danmarks opfyldelse af aftalerne i konventionen. Rapporten var kritisk på adskillige punkter og nævnte også Danmarks begrebsmæssige ændring fra fokus på vold mod kvinder og børn til vold i nære relationer. Grevio mente, at denne ændring var et tegn på en nedprioritering af arbejdet mod vold mod kvinder og børn.

Læs Grevios rapport om Danmark

Læs den danske respons til Grevios rapport

LOKK mener

For LOKK er forståelsen af den strukturelle kønsbaserede vold utroligt vigtig for at sikre fokus på, at netop kønnet har en stor betydning, at kvinder udsættes for mere og for grovere vold i parforhold end mænd, og at konsekvenserne for kvinder er af en helt anden størrelse. Det har betydning for, hvilke tiltag der er vigtige for at bekæmpe vold mod kvinder i samfundet, såsom ligestilling, ligeløn mv.

Vold mod mænd i parforhold har i de senere år fået meget bevågenhed, og det er utroligt vigtigt, at det undersøges, hvorledes også mænd udsat for vold i parforhold og andre nære relationer får støtte til et liv uden vold.