Publikationer om vold i nære relationer

Online Violence Against Women in the Nordic Countries

New technologies facilitate different forms of violence including harassment, stalking, blackmail, threats, iden­tity theft, accessing or disseminating private data, child pornography, threats of sexual assault or rape, and alter­ing and or uploading photos and videos without consent (Citron, 2014). All these forms of violence conducted using new technologies are part of a wider phenomenon often called “cyber violence” or “online violence”. There is no international consensus on exactly which forms of violence should be included in the definition of online violence. Indeed, the development of our understanding of online violence is connected to the development of the internet and other information and communication technologies, which are relatively new phenomena that are evolving fast.

Udgivet af Kvenréttindafélag Ísilands, det islandske kvinderåd, 2017.

Læs rapport

 

 

 

Vold mod kvinder: en EU-undersøgelse  

- Oversigt over resultater

Rapporten bygger på interview med 42 000 kvinder over hele EU, som blev adspurgt om deres erfaringer med fysisk, seksuel og psykologisk vold, herunder tilfælde af vold begået af en partner (vold i hjemmet). Undersøgelsen omfattede også spørgsmål vedrørende forfølgelse, seksuel chikane og den rolle, som nye teknologier spiller i forbindelse med misbrug af kvinder. Der blev også stillet spørgsmål om vold i barndommen. På baggrund af de omfattende resultater fra undersøgelsen fremsætter FRA forslag til fremgangsmåder inden for forskellige områder, der berøres af vold mod kvinder, og som ligger uden for strafferettens begrænsede område; lige fra arbejdsforhold og sundhed til nye teknologier.

Udgivet af FRA - Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, 2014.

Læs rapport

 

 

 

Forebyggelse af drab og dødelig vold i nære relationer

Rapporten undersøger, om risikovurderinger med henblik på at forebygge partnervold, som anvendes i mange europæiske lande og bl.a. USA og Canada også kunne anvendes i Danmark til at forebygge, at nogle tilfælde af partnervold eskalerer og ender i dødelig vold eller drab. Rapporten undersøger bl.a.:  Hvilke risikoindikatorer for drab eller dødelig vold kan ses hos de involverede personer, i familien og deres sociale sammenhæng? Har familie og venner kunnet blive bekendt med disse indikatorer? Har myndigheder – så som politi, socialforvaltning eller sundhedsvæsen – haft mulighed for at identificere problemerne i familien og at iværksætte en indsats, som kunne have hindret drab eller dødelig vold?

Psykisk vold er ikke beskrevet som en selvstændig indikator i risikovurderinger i forhold til partnervold, men elementer, f. eks. jalousi, indgår dog i vurderingen af andre forhold. Psykisk vold viser sig imidlertid at være en væsentlig indikator for partnerdrab.

Udgivet af Nell Rasmussen, konsulent, cand. jur. , Esther Nørregård-Nielsen ph.d., cand. scient. soc.  og Niels Westermann-Brændgaard, stud. scient. soc.

Læs rapporten

 

 

 

Voksne, som lever med vold i nære relationer

- Sociale indsatser, der virker

Rapporten giver en kort oversigt over den aktuelle viden om voksne, der lever med vold i nære relationer, og om sociale indsatser over for denne gruppe. Formålet med vidensnotatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området.

Udgivet af Socialstyrelsen, 2013.

Læs rapport

 

 

Når vold er hverdag

- En undersøgelse af mænds vold mod kvinder i nære relationer

Her kan du læse en rapport fra 2005, hvor der præsenteres viden om voldsramte kvinder på krisecentre i Danmark. Derudover finder du et detaljeret billede af den vold, kvinderne har været udsat for, inden de kom på krisecenter samt de konsekvenser, som er fulgt med.

Udgivet af VFC socialt Udsatte og LOKK, 2005.

Læs rapport

 

 

Omfanget og karakteren af stalking

- En befolkningsundersøgelse

Rapport undersøger omfanget og karakteren af stalking. Den viser, at over 100.000 inden for det sidste år har været udsat for stalking. At stalking rammer alle mennesker i alle samfundslag, og at kvinder og unge er mest udsatte for stalking.

Udgivet af Justitsministeriet, 2013.

Læs rapporten

 

 

Går det an? Gør det gavn?

- En undersøgelse af konfliktmægling ved vold i nære relationer

En undersøgelse af om konfliktmægling mellem voldsramte kvinder og voldsudøvende mænd kan være et relevant tilbud som et led i kvindernes rehabilitering.

Udarbejdet af Karin Sten Madsen, 2011.

Læs rapport

 

 

Vold gør sårbar

- Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder

En undersøgelse af den aktuelle praksis på 9 danske skadestuer i Danmark i forhold til modtagelse, undersøgelse og behandling af kvinder, der har været udsatte for vold.

Udgivet af LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011.

Læs rapport

Ud af familiens vold

- Debat om indsatsen mod vold i nære relationer

En kortlægning af den danske indsats over for vold i nære relationer samt forslag til fremtidige tiltag på området.

Udgivet af Trygfonden og Mandag Morgen, 2011.

Læs rapport

 

 

Voldens pris

– Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder

En undersøgelse af de samfundsmæssige omkostninger af vold mod kvinder i Danmark, samt de voldsudsatte kvinders personlige omkostninger med fokus på, hvor meget voldsudsættelsen i gennemsnittet betyder for kvindernes helbredsrelaterede livskvalitet, tabte gode leveår samt dødelighed.

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2010.

Læs rapport

 

 

Kommunernes beredskab i forhold til vold

- En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold

En undersøgelse af kommunernes arbejde i forbindelse med partner- og æresrelateret vold med fokus på følgende områder: registrering af henvendelser i forbindelse med vold, det særlige beredskab i forhold til voldsproblematikker, information til borgerne om vold samt kommunernes samarbejdspartnere på området.

Udgivet af Servicestyrelsen, 2009.

Læs rapport

 

 

Vold i familier med handicap – Hvem gør noget? Og hvad?

- Opsamling fra konference d. 26. november 2007

En opsamling af den viden, der fremkom på konferencen Vold i familier med handicap – Hvem gør noget? Og hvad?, hvor formålet blandt andet var at synliggøre de særlige problemstillinger, som kvinder og børn med handicap kan have i forbindelse med vold i familien samt at diskutere og komme med forslag til, hvad der skal til for at sikre bedre indsatser for denne gruppe.

Udgivet af Servicestyrelsen, Handicapenheden, 2008.

Læs rapport

 

 

Vold mod mænd i Danmark

- Omfang og karakter - 2008

En undersøgelse af omfang og karakter af vold mod mænd i Danmark med fokus på blandt andet antallet af og aldersfordelingen for voldsudsatte mænd, voldsudøvernes køn og alder samt relationen mellem voldsoffer og voldsudøver.

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Minister for Ligestilling, 2008.

Læs rapport

 

 

Vold og maskulinitet

Hænger det sammen - manddom og brugen af vold?

Udgivet af politiken, 2007.

Læs kronik

Mænds Vold mod Kvinder

- Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007

En undersøgelse af udviklingen i vold mod kvinder de seneste fem-seks år i Danmark blandt andet med fokus på voldsofrenes og voldsudøvernes profil, støtten til ofrene, aktiviteter rettet mod voldsudøveren for at få denne til at bryde voldscirklen, træning af professionelle samt statslige initiativer til bekæmpelse af vold mod kvinder.

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Minister for ligestilling, 2007.

Læs rapport

 

 

Vold og overgreb mod kvinder

- Dansk rapport vedrørende deltagelse i International Violence Aganist Women Survey (IVAWS)

Det danske bidrag til den internationale undersøgelse af vold mod kvinder International Violence Against Women Survey (IVAWS), hvis overordnet formål er at indsamle sammenlignelige undersøgelser vedrørende vold mod kvinder fra de deltagende lande.

Udgivet af Københavns Universitet/Justitsministeriets Forskningsenhed, 2006.

Læs rapport

 

 

Vold i familien – et forsømt eller prioriteret undervisningsemne?

- En undersøgelse af relevante uddannelsers inddragelse af emnet vold mod kvinder

En undersøgelse af om emnet ’vold mod kvinder i familien’ indgår i undervisningen på en række uddannelser, hvor fagfolk, der senere kan komme i berøring med voldsramte familier, uddannes. Undersøgelsens overordnede formål er, udover at afdække omfanget og karakteren af en sådan undervisning, også at komme med en række forslag til, hvordan behandlingen af emnet kan styrkes i undervisningen på længere sigt.

Udgivet af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (VFC Socialt Udsatte), 2005.

Læs rapport

 

 

Hvor ku’ du gøre det?

- Konfliktmægling ved seksuelle overgreb

Center for Voldtægtsofre dannede i perioden 2003-2004 rammen for en undersøgelse af, om konfliktmægling kan anvendes som et led i rehabiliteringen af unge kvinder, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Formålet med undersøgelsen var blandt andet at undersøge om konfliktmægling kan være med til at forbedre voldtægtsofrenes livsbetingelser og at vurdere henholdsvis den kortsigtede og langsigtede betydning af mægling for både offer og gerningsmand.

Udgivet af Center for voldtægtsofre, Rigshospitalet, 2005.

Læs rapport

Vold og overgreb mod børn og unge

Børn og unge på krisecentre skal også i skole

- Undervisning til børn og unge på krisecentre

Undervisningsministeriet har offentliggjort en kortlægning om undervisning af børn på krisecentre, som er gennemført af Rambøll i 2013, samt udarbejdet en pjece ”Børn og unge på krisecentre skal også i skole” med en række gode råd og praksiseksempler, som kan inspirere krisecentre i samarbejdet med skoler og kommuner.

Pjecen sætter bl.a. fokus på vigtigheden af motivation hos mor og barn, faste procedurer på krisecentrene for undervisning og skolegang, samarbejdet ml. skole og krisecentre og fleksibilitet blandt aktørerne.

Læs pjece

 

 

 

Børn i familier med vold

- Behandlingsmodeller

Udviklet af Aarhus, Skanderborg, Randers, Haderslev og Odense kommuner som led i projektet Børn og kvinder i familier med vold.

Over en treårig periode har de fem kommuner arbejdet målrettet på at udvikle, afprøve og beskrive behandlingsmodeller til behandling af voldsudsatte børn. Resultaterne fremlægges i bogen, der er tænkt som en inspiration til fagfolk og andre, som arbejde med denne gruppe.

Udgivet af Servicestyrelsen, 2011.

Læs rapport

 

 

Børn i familier med vold

– Teorierne bag behandlingsmodellerne

Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold – Servicestyrelsen.

Udgivet af Servicestyrelsen og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011.

Læs rapport

 

 

Vold mod børn og unge

- Hovedrapport

En undersøgelse af vold mod børn og unge i Danmark. Hovedrapporten samler og præsenterer resultaterne af de tre delrapporter: Børnemishandling i hjemmet, Vold mod unge i Danmark og Vold mod førskolebørn. Rapporten belyser blandt andet omfanget af vold mod og mishandling af børn og unge i hjemmet og lokalmiljøet, mishandlingens konsekvenser på kort og lang sigt samt praksis blandt fagfolk, der arbejder med førskolebørn. Rapporten afsluttes med en række anbefalinger.

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011.

Læs rapport

 

 

Børnemishandling i hjemmet

- Delrapport 1

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010.

Læs rapport

 

 

Vold mod unge i Danmark

- En spørgeskemaundersøgelse blandt 8.-klasses-elever. Delrapport 2

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010.

Læs rapport

 

 

Vold mod førskolebørn

- Praksis og barrierer for opsporing og underretning. Delrapport 3

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011.

Læs rapport

 

 

Unges trivsel År 2008

- En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom

En undersøgelse af unges trivsel i Danmark med fokus på forekomsten af seksuelle overgreb og vold mod børn og unge. I rapporten bliver der set nærmere på, hvilken karakter overgrebene har, hvilke børn og unge der rammes, hvem der står bag overgrebene, og hvad overgrebene kan betyde for de unges trivsel.

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2009.

Læs rapport

 

 

Jeg ved bare ikk’ hvordan jeg skal få det sagt :(

- Børnelinket – et chatrum for børn og unge i voldsramte familier

En erfaringsopsamling fra et treårigt projekt, hvor Børns Vilkår udviklede og drev chatrummet Børnelinket. Projektets overordnede idé var at give børn og unge med voldserfaringer et forum, hvor de kunne skrive og udveksle erfaringer med andre i samme situationer. Evalueringen viser, at det overordnet er lykkedes for Børnelinket at nå en gruppe af børn og unge, som ikke tidligere har fået hjælp. Derudover giver erfaringsopsamlingen et indblik i børnenes og de unges egne forståelser af at leve i voldramt familier, samt, gennem chatten, hvordan de selv beskriver og forklarer de ting, som de oplever.

Udgivet af Servicestyrelsen for Minister for ligestilling, 2009.

Læs rapport

Unge og kærestevold i Danmark

- En landsdækkende undersøgelse af omfang, karakter og følger af vold blandt 16-24-årige med fokus på vold i kæresteforhold

En undersøgelse blandt unge af forekomsten og karakteren af kærestevold, der i rapporten bliver defineret som fysisk, seksuel og/eller psykisk vold udøvet af en nuværende eller tidligere kæreste. De mulige risikofaktorer i forhold til kærestevold bliver analyseret, og der bliver på baggrund heraf givet forslag til mulige forebyggelsesinitiativer.

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet udarbejdet for Ligestillingsafdelingen, Minister for ligestilling, 2008.

Læs rapport

 

 

Seksuelle overgreb mod børn og unge anbragt udenfor hjemmet eller i aflastning

– En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af omfang og karakter af seksuelle overgreb

En undersøgelse af omfanget og karakteren af seksuelle overgreb mod børn og unge fra 0 til 18 år, der er anbragt uden for hjemmet eller i aflastning. Undersøgelsen består af 3 delundersøgelser blandt kommunale sagsbehandlere, socialpædagogiske opholdssteder samt plejefamilier.

Udgivet af Servicestyrelsen og SISO - Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn, 2007.

Læs rapport

 

 

Opdragelse 2007

En undersøgelse af børns egne oplevelser af og holdninger til opdragelse. Undersøgelsen er foretaget blandt Børnerådets Børne- og Ungepanel, der på pågældende tidspunkt bestod af ca. 1100 børn på 5. klassetrin. Rapporten giver blandt andet et indblik i børnenes egne ønsker i forhold til opdragelse, deres perspektiv på vigtige opdragelsesværdier, forældrenes position i opdragelsen, samt hvordan børnene selv oplever deres egen opdragelse.

Udgivet af Børnerådet, 2007.

Læs rapport

 

 

Samværssager i voldsramte familier

- Et pilotprojekt om at fremme et børneperspektiv i samarbejdet mellem kommune og statsamt

Et pilotprojekt der undersøger og analyserer udvalgte sager mellem Århus Statsamt og Århus Kommune med det formål at frembringe viden om, hvordan man bedst muligt sikre fokus på børnenes perspektiv i forældremyndigheds- og samværssager i voldsramte familier.

Udgivet af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (VFC Socialt Udsatte), 2006.

Læs rapport

 

 

Seksuelle overgreb på børn og unge på døgninstitution

– Omfang og indsats

En undersøgelse af omfanget af seksuelle overgreb mod børn og unge både inden og under anbringelse på en døgninstitution. Derudover ses der nærmere på, hvordan personalet på døgninstitutioner agerer i tilfælde af mistanke om seksuelt overgreb og det forebyggende arbejde på døgninstitutionerne.      

Udgivet af Akf forlaget, 2006.

Læs rapport

Voldsramte kvinder og arbejdsliv

Den voldsramte kan også være din kollega

- Om håndtering af partnervold på arbejdspladsen

En håndbog til arbejdspladser der indeholder viden om partnervold og de konsekvenser, volden kan have for virksomheden. Derudover fremlægges konkrete strategier til, hvordan man som virksomhed kan håndtere og forebygge partnervolden.

Udarbejdet af Chris Poole for EU-projektet ”Abused Women at Work” og udgivet af AOF Danmark, Daphne, 3F/FIU Kønsligestilling, 2010.

Læs rapport

 

 

Voldsramte kvinders arbejdsliv

- En undersøgelse af sammenhængen mellem partnervold og marginalisering på arbejdsmarkedet

En undersøgelse af de konsekvenser som partnervold har for kvinders arbejdsliv med fokus på marginalisering af denne gruppe på arbejdsmarkedet. Formålet med rapporten er at biddrage til forebyggelsen af denne marginalisering, og rapporten indeholder i den forbindelse en række anbefalinger til arbejdspladser og sagsbehandlere.

Udgivet for Minister for Ligestilling af Servicestyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2009.

Læs rapport

 

 

Abused Women At Work

En undersøgelse af partnervoldens karakter og omfang i Danmark med fokus på, hvordan volden påvirker kvindens arbejdsliv. Undersøgelsens resultater skal bruges i en komparativ undersøgelse med Daphne-projektets partnerlande Spanien og Litauen.  

Udarbejdet af Stine Skaarup som en del af Daphne-projektet ”Den voldsramte kvinde er en kollega – virksomhedens handlemuligheder”, 2009.

Læs rapport

 

 

Voldsramte kvinders arbejdsliv

En kvalitativ undersøgelse af hvad partnervold betyder for voldsramte kvinders arbejdsliv, hvor fem voldsramte kvinder selv fortæller om deres oplevelser i forhold til, hvordan partnervold har påvirket deres arbejdsliv og om deres forventninger til arbejdspladsens håndtering af dette.

Udgivet af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, Socialministeriet, 2007.

Læs rapport

Efterværn

Familierådgivning til kvinder med børn på krisecenter

- Implementering af § 109 stk. 4 i serviceloven de første 2 år. En procesevaluering

En procesevaluering af implementeringen af familierådgivningsordningen til kvinder med børn på krisecenter efter servicelovens § 109 stk. 4. Formålet med evalueringen er blandt andet at følge implementeringen de først to år for løbende at kunne støtte, justere og forbedre undervejs. Derudover undersøger evalueringen om kvinderne får tilbudt rådgivning, og om de i så fald tager imod den, hvad det betyder for kvinderne at få rådgivning, og om rådgivningen er hjælpsom i forhold til, at kvinderne efter opholdet på krisecenter får skabt sig et nyt liv uden vold.

Udgivet af Servicestyrelsen, 2011.

Læs rapport

 

 

Efterværn for voldsudsatte kvinder

- Krisecentrenes støtte og hjælp til kvinder, som flytter fra centrene

En undersøgelse af krisecentrenes etablering af efterværn i forbindelse med, at kvinderne flytter derfra med fokus på hvilke initiativer, modeller og organisationsformer, der anvendes.

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010.

Læs rapport

 

 

Tiden efter

– En vidensindsamling om behovet for udslusning ved udflytning fra krisecentre

En undersøgelse af kvinders behov i forbindelse med at de flytter fra et krisecenter. Rapporten afsluttes med et idé-katalog, der henvender sig til medarbejdere på krisecentre, men også til andre aktører, der er i berøring med målgruppen, og som kan anvendes i forbindelsen med fraflytningen og tiden efter krisecentrene.

Udarbejdet af Solveig Witting og Susanne Skovgaard Christensen, 2010.

Læs rapport

 

 

Man kan ikke blive stærk så hurtigt
– Erfaringer fra efterværn for børn og deres mødre på krisecenter

En rapport over de resultater og erfaringer, som Boligfondens Krisecenter (nu Hellerup Krisecenter) gjorde sig, da de over en toårig periode gennemførte et efterværnsprojekt med det overordnet mål at sikre voldsramte børn et liv uden vold. Foruden det overordnet mål var et af projekts delmål blandt andet at udvikle nye metoder til efterværnsarbejdet.

Udgivet af Boligfondens krisecenter, 2005.

Læs rapport

Behandling af voldsudøvere

Behandling af mænd der udøver vold

- Evaluering af fire projekter

En undersøgelse af behandlingstilbud og –metoder til mænd, der udøver partnervold samt en evaluering af de følgende fire behandlingstilbud: Alternativ Til Vold – Roskilde, Dialog Mod Vold, Krisecenter Odenses behandlingstilbud til mænd samt Manderådgivningen i Herning Kommune med udgangspunkt i de behandlede mænds, deres eventuelle partners samt deres behandlers vurdering af virkningen af behandlingen. 

Udgivet af Servicestyrelsen, 2011.

Læs rapport

 

 

Alkoholproblemer og partnervold

Et pilotprojekt der undersøger om behandlere kan få kontakt til en større gruppe af voldsudøvende mænd, hvis disse mænd får tilbudt hjælp til at ændre deres voldlige adfærd i forbindelse med alkoholbehandling. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med de to alkoholbehandlingssteder Ringgården i Middelfart og Alkoholbehandlingen i Aarhus Kommune.

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010.

Læs rapport

 

 

Behandlingsprogrammer for voldelige mandlige partnere

- Redegørelse for internationale erfaringer

En undersøgelse af de behandlingsprogrammer for voldelige mænd, der bruges i Danmark og andre nordiske lande med fokus på, om disse programmer er blevet effektevalueret, resultaterne af disse evalueringer samt programmernes præventive effekt.

Udgivet af Justitsministeriets forskningsenhed, 2007.

Læs rapport

Børn og unges trivsel i Grønland

Den sociale indsats for børn og unge i Grønland. Kortlægning af aktiviteterne 2011

En undersøgelse af den sociale børne- og ungeindsats i Grønland i 2011 med det formål at give et samlet overblik over den sociale børne- og ungeindsats i Grønland.

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011.

Læs rapport

 

 

Børn i Grønland. En kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel

En undersøgelse af de 0-14-årige børn og deres familiers generelle trivsel i Grønland. Rapportens formål er at indsamle viden om børns trivsel samt forekomsten af omsorgssvigt på en sådan måde, at resultaterne kan danne grundlag for politiske indsatser til forbedring af forholdene for de grønlandske børn og familier.   

Udgivet af Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu, Naalakkersuisoqarfik, Departementet for Familie og Sundhed og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2009.

Læs rapport

 

 

Unges trivsel i Grønland 2004

En undersøgelse af 15-17-årige skoleelevers livsbetingelser og trivsel i Grønland med fokus på de unges trivsel, sundhedsadfærd og helbred, men også på en række risikofaktorer for mistrivsel, selvmordsadfærd og helbredsproblemer samt seksuelle overgreb.

Udgivet af INUSSUK – Arktisk forskningsjournal 1 – 2006, Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Grønlands Hjemmestyre, 2006.

Læs rapport