Publikationer om æresrelaterede konflikter

Publikationer om æresrelaterede konflikter

Life after forced marriage

Artikel om livet efter tvangsægteskab, skrevet af Lauren, vinder af Amnesty Internationals (UK) årlige konkurrence ”Human rights student reporter of the year”.

Artiklen problematiserer den hjælp kvinder udsat for tvangsægteskab bliver stillet i udsigt. Indsatsen i England har primært fokuseret på forebyggelse og oplysning, som begge er vigtige initiativer, men derudover bør der gøres en større indsats for de kvinder, der allerede lever i eller flygter fra voldelige ægtefæller. Faren er nemlig ikke ovre for dem, som det lykkes at flygte.

Artiklen giver et indblik i konsekvenserne af flugt fra tvangsægteskab samt de udfordringer kvinderne står overfor, når først de har forladt manden og skal stå på egne ben.

Udgivet af The Guardian, www.theguardien.com , august 2013.

Læs artikel

 

 

 

Out of the Shadows

- Child marriage and slavery

Denne rapport sætter børneægteskab i relation til slaveri og slavelignende praksisser. Baggrunden for rapporten er en gennemgang af 50 artikler og rapporter om børneægteskab, som kaster lys over, hvordan en relativt høj andel af sager om børneægteskab kan sammenholdes med slaveri. Børneægteskab erkendes af verdenssamfundet, men rapporten problematiserer, at der ikke er nok opmærksomhed og handling bag denne erkendelse. Ved at sammenholde børneægteskab med slaveri, har rapporten til formål at få sat fokus på problematikken hos regeringer, internationale organisationer og civile samfund rundt omkring i verden.

Udgivet af Anti-Slavery International, april 2013.

Læs rapport

 

 

National strategi mod æresrelaterede konflikter

Strategien omhandler mere end 30 konkrete initiativer, der skal hjælpe unge mænd og kvinder, som oplever social kontrol, tvangsægteskab, genopdragelsesrejser og andre æresrelaterede konflikter med familien.

Udgivet af Social- og integrationsministeriet, 2012.

Læs rapport

 

 

Strategi mod parallelle retsopfattelser

- Opgør med tvang og undertrykkelse ifm. religiøse vielser

Strategien omhandler et opgør med tvang og undertrykkelse ifm. religiøse vielser. Formålet med strategien er at forebygge, at kvinder og mindreårige presses til at indgå en religiøs vielse eller mod deres vilje fastholdes i en religiøs vielse.

Udgivet af Social- og integrationsministeriet, november 2012.

Læs rapport

 

 

Parallelle retsopfattelser i Danmark

- Et kvalitativt studie af privatretlige praksisser

En undersøgelse af omfang og karakteren af parallelle retssystemer i Danmark med fokus på brugen af religiøs-retlige principper og instanser blandt forskellige etniske minoriteter. I rapporten bliver der blandt andet set nærmere på de såkaldte ’muslimske ægteskaber’ eller ”nikah”-forhold med udgangspunkt i spørgsmål som hvordan muslimske traditioner spiller sammen med vielser efter dansk ret, eller hvilke problemer muslimske kvinder kan have, hvis de, i modsætning til deres mand, ønsker at få forholdet opløst.  

Udgivet af SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd, 2011.

Læs rapport

 

 

Ung i 2011

- Nydanske unges oplevelse af social kontrol, frihed og grænser

En undersøgelse af karakter og omfang af social kontrol blandt nydanske unge med fokus på områderne Parforhold, seksualitet og køn, Hverdag og livsstil samt Tvang, vold og overvågning. Undersøgelsen tager udgangspunkt i de unges egne oplevelser, og næsten 3000 unge i alderen 15-20 år har medvirket.

Udgivet af Als Research APS på opdrag fra det daværende Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2011.

Læs rapport

Kønsligestilling blandt etniske minoriteter

- Best practice og kortlægning af viden og indsatser

En undersøgelse af den viden og de indsatser der findes inden for kønsligestillingsområdet i forhold til etniske minoriteter i Danmark. I rapporten præsenteres 10 udvalgte projekter, der alle repræsenterer best practice på området. 

Udarbejdet af Als Research for Ligestillingsafdelingen under Minister for Ligestilling, 2011.

Læs rapport

 

 

Kontrol over eget liv

– Inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker

En inspirationsguide til fagfolk og andre, der i deres arbejde møder unge, som er udsat for social kontrol. Guiden er et resultat af den tværnordiske camp ’Ligestilling blandt tosprogede unge – kontrol over eget liv’, hvor praktikere fra hele Norden mødtes for at diskutere og kortlægge hvilke metoder, der virker i praksis.

Udgivet af Minister for Ligestilling og Norden, Nordisk Ministerråd, 2011.

Læs guide

 

 

Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse

En undersøgelse af den samlede indsats mod tvangsægteskab og lignende undertrykkelse i Danmark med fokus på blandt andet lovgivningen, den forebyggende indsats samt mulighederne for akut hjælp i tilfælde af tvangsægteskab. Rapporten indeholder også en redegørelse af internationale erfaringer fra Norge, Sverige, England og Nederlandene.

Udgivet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2010.

Læs rapport

 

 

Social kontrol i etniske minoritetsfamilier

En undersøgelse af social kontrol i familier med etnisk minoritetsbaggrund med fokus på spørgsmålene: Hvad er social kontrol? Hvorfor opstår den, og hvordan påvirker den de unge i disse familier? Hvad kan man som professionel gøre for at hjælpe de unge, og hvordan arbejder man med disse familier?

Udarbejdet af Christina Elle og Kristine Larsen, Etnisk Konsulentteam, Center for Forebyggelse og Rådgivning, Socialforvaltningen, Københavns Kommune, 2010.

Læs rapport

 

 

’Styrkelse af empowerment- og integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder’

– En evalueringsrapport

En evaluering af projektet ’Styrkelse af empowerment- og integrationsindsatser for etniske minoritetskvinder, der har været udsat for familierelateret vold og/eller tvangsægteskab i forbindelse med etablering af et selvstændigt liv uden vold’, der er initieret af Danners rådgivnings- og krisecenter og finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.   

Udarbejdet af Yvonne Mørck, 2010.

Læs rapport

Ændrede familiesammenføringsregler

- Hvad har de nye regler betydet for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter?

En undersøgelse af hvad de nye regler for familiesammenføring (24-års-reglen, tilknytningskravet og formodningsreglen), der alle blev indført eller skærpet i perioden 2002-2004, har betydet for pardannelsesmønstre blandt etniske minoriteter i Danmark.

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2009.

Læs rapport

 

 

Brugerundersøgelse om æresrelateret vold

- En kvalitativ interviewundersøgelse med 6 cases om kvinders og mænds erfaringer med at søge hjælp i forbindelse med æresrelateret vold

En kvalitativ undersøgelse af udvalgte brugers erfaringer med at søge og opnå hjælp i forbindelse med æresrelateret vold. Rapporten er sammen med Servicestyrelsens undersøgelse af kommunernes beredskab i forbindelse med partnervold og æresrelateret vold en del af et større projekt, der er bestilt af Velfærdsministeriet. Undersøgelsen er udarbejdet af LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre under Servicestyrelsens ledelse.

Udgivet af Servicestyrelsen, 2009.

Læs rapport

 

 

Mænd der slår kvinder

- Pilotundersøgelse af mænd med anden etnisk baggrund og deres syn på vold i ægteskabet

En pilotundersøgelse af fire mænd med etnisk minoritetsbaggrunds forskellige historier, der alle inkluderer vold mod kvinder, med fokus på deres holdninger til og forståelse af kvinder, vold og vold mod kvinder.

Udarbejdet af Als Research, 2009

Læs rapport

 

 

At være muslimsk kvinde i Danmark

- Baggrundsundersøgelse om muslimske kvinders ligestilling

En undersøgelse af hvordan muslimske kvinder forstår og italesætter deres egen situation i forhold til ligestilling mellem kønnene i forbindelse med uddannelse, arbejde og karriere, privatliv og ægteskab samt det at være muslim.   

Udarbejdet af Maïa Consult for Ligestillingsafdelingen under Velfærdsministeriet, 2009.

Læs rapport

 

 

Fædre, sønner, ægtemænd

- Om maskulinitet og manderoller blandt etniske minoritetsmænd

En undersøgelse af maskulinitetsopfattelser og manderoller blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Med udgangspunkt i en forståelse af maskulinitet som dynamisk, relationel og kontekstuel tager rapporten sit afsæt i 16 interviews med etniske minoritetsmænd med migrationsbaggrund i forskellige aldersgrupper og livssituationer med fokus på, hvordan de forstår maskulinitet, og hvordan de i praksis udfylder rollen som mand i Danmark.

Udgiver af SFI – Det National Forskningscenter for Velfærd og Minister for Ligestilling, 2007.

Læs rapport

 

 

Metodehåndbog for henvendelser fra unge truede kvinder, mænd og par med anden etnisk herkomst end dansk

En metodehåndbog til fagfolk, der i deres arbejde med unge med anden etnisk baggrund end dansk møder æresrelaterede konflikter, såsom tvangsægteskab eller social kontrol.

Udarbejdet af Døgnkontakten/Etnisk konsulent team, Socialforvaltningen, Københavns kommune, 2007

Læs rapport

 

 

Indsatser mod æresrelateret vold

- En undersøgelse af indsatsen i seks europæiske lande

En komparativ undersøgelse af de indsatser og metoder der anvendes i forhold til at bekæmpe og hjælpe ofre for æresrelateret vold i Danmark, Frankrig, Holland, Norge, Storbritannien og Sverige samt en vurdering af de forskellige initiativer og deres virkninger i det omfang, det har været muligt at konkludere på dette.

Udgivet af Socialforskningsinstituttet, 2006.

Læs rapport

Mænd i migrationsægteskaber

– Fortællinger om hverdag og vold i danske mænds samliv med udenlandske kvinder

En undersøgelse af vold i migrationsægteskaber med fokus på danske mænds ægteskaber med kvinder fra Asien og Østeuropa. Formålet med undersøgelsen er at belyse volden, som den tager sig ud fra mændenes perspektiv med fokus på de danske mænds subjektive motivation og baggrund for at indgå i disse forhold ud fra ønsket om at få større forståelse af konfliktmønstre samt den manglende konflikthåndtering, der ligger til grund for nogle af mændenes voldsudøvelse.

Udgivet af Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter og Minister for Ligestilling, Ligestillingsafdelingen, 2006.

Læs rapport

”Man skal bare sige det”

- Etniske minoritetsbørns fortællinger fra kvindekrisecentre

En undersøgelse af etniske minoritetsbørn på krisecentre, der er udarbejdet på baggrund af resultaterne af LOKKs Børnestatistik 2004. Udgangspunktet for undersøgelsen er antagelsen om, at der knytter sig særlige belastninger til de etniske minoritetsbørns vilkår, og at der dermed også kan være særlige behov for ekstra viden og kvalificeret indsats.

Udgivet af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (VFC Socialt Udsatte) og LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre, 2005.

Læs rapport

 

 

Evaluering af RED Safehouse II

- Et sikkert botilbud for unge på flugt fra æresrelaterede konflikter

I slutningen af 2016 åbnede man et specialiseret opholdssted for unge på flugt fra æresrelaterede konflikter i Jylland under navnet RED Safehouse II. Opholdsstedet supplerer det RED Safehouse, som siden 2004 har ligget på Sjælland. Denne rapport er en evaluering af botilbuddet i Jylland, som VIVE har fulgt igennem de først knap to år af stedets levetid. Botilbuddet, der har 12 pladser, tager imod unge af begge køn i alderen 16 til 30 år.

Læs rapport