Udgivelser om vold i nære relationer

Udgivelser om vold i nære relationer

Socialpolitisk Redegørelse 2021

Socialpolitisk Redegørelse bringer hvert år ny og aktuel viden om den socialpolitiske indsats i Danmark.

Kapitel 8. Vold i nære relationer.

Samlet set tegner kapitlet et billede af, at både kvinder og ledsagende børn, som tager ophold på et kvindekrisecenter, er en meget udsat og sårbar gruppe, som kan have behov for indsatser på både social- og sundhedsområdet og for børnenes vedkommende på undervisningsområdet.

Læs redegørelsen her.

Socialstyrelsen har udgivet tre rapporter, som på forskellig vis undersøger vold i nære relationer. 

Frivilliges indsats

Rapporten belyser, hvordan frivillige bidrager til tilbud til personer udsat for vold i nære relationer, og hvilken betydning de frivilliges bidrag har for indsatsen. Den giver også indsigt i, hvilke muligheder og udfordringer der kan være forbundet med at have frivillige tilknyttet tilbud til personer udsat for vold i nære relationer.

 

Læs hele rapporten her.

Sociale problemer hos voldsudsatte

Rapporten belyser karakteristika ved kvinder på kvindekrisecenter i 2017-2020 og sociale problemer blandt kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer. Rapporten belyser også, hvordan ledere, medarbejdere og beboere/brugere på udvalgte tilbud oplever sociale problemer hos brugerne af tilbuddene.

 

Læs hele rapporten her.

Vold i nære relationer

Undersøgelsen er udarbejdet af Socialstyrelsen. I rapporten belyses karakteristika ved personer, som modtager en indsats hos kvindekrisecentre, mandekrisecentre og ambulante rådgivningstilbud målrettet vold i nære relationer, og den vold, de har været udsat for. Undersøgelsen viser blandt andet, at næsten alle respondenter har været udsat for psykisk vold.

 

Læs hele rapporten her.

Partnervold i LGBT+-forhold - Oplevelser af partnervold og erfaringer med støttetilbud

Der er ikke lavet mange undersøgelser af partnervold blandt LGBT+-personer i Danmark, men internationale og danske studier peger på, at forekomsten af partnervold er højere blandt LGBT+-personer. Derfor er der behov for en bedre forståelse af de særlige udfordringer, som partnervoldsudsatte LGBT+-personer møder. Ligestillingsafdelingen i Transportministeriet har som en del af Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+-personer derfor bedt VIVE undersøge området, og denne rapport bidrager med indsigt i partnervold og LGBT+-parforhold samt med viden om, hvad der skal til, for at støttetilbud virker til gavn for målgruppen. 

Læs hele rapporten her.

Ny undersøgelse fra Lev Uden Vold: Seksualiserede overgreb kan begås med andre former for magt end fysisk vold

Ny undersøgelse fra Lev Uden Vold kaster lys over nuancerne i voldtægt. Undersøgelsen peger bl.a. på, at seksualiserede overgreb kan begås med andre former for magt end fysisk vold. Ligesom ofres modstand kan udvises på måder, som ikke nødvendigvis involverer fysisk modværge.

 

Læs hele rapporten her.

Ny undersøgelse: Partnervold bliver værre under graviditeten
Mange voldsudsatte kvinder, der opholder sig på et krisecenter, har oplevet, at volden blev værre, da de blev gravide, og da barnet blev født. Ny undersøgelse fra LOKK og Mary Fonden har undersøgt omfanget og karakteren af partnervold i forbindelse med graviditet og fødsel blandt kvinder på krisecentre.
Den viser bl.a. at 17 % af kvinderne i undersøgelsen oplever, at volden bliver hyppigere undervejs i graviditeten, og 26 % oplever, at volden bliver voldsommere undervejs i graviditeten.
Du kan læse hele rapporten her.

Retsmediciner har kortlagt 25 års kvælningsdrab: Særligt én gruppe er overrepræsenteret 

250. Eller 10 i gennemsnit om året. Det er antallet af personer, der blev dræbt ved kvælning fra 1992 til 2016 i Danmark.

Går man lidt ned i tallene kan man for eksempel se, at de fleste blev kvalt i hjemmet. Men særligt ét tal stikker ud: To tredjedele af drabsofrene er kvinder, og omtrent halvdelen af kvinderne blev slået ihjel af deres mandlige partner. Det afslører et studie, der har kortlagt alle drab i Danmark mellem 1992 og 2016, hvor drabsmetoden var kvælning. I studiet har forskerne udelukkende set på den retsmedicinske del og dykker ikke ned i motivet bag drabene. 

Læs hele artiklen fra Videnskab.dk her.

Billede fra Shutterstock

Billede fra Shutterstock

VIVE har udarbejdet en undersøgelse om Partnervold i Danmark 2020 for Lev Uden Vold, som skal give indblik i, hvor udbredt partnervold er blandt voksne danskere. På baggrund af nye data, der blev indsamlet i 2020, beskriver denne rapport, hvor mange der har været udsat for fysisk, psykisk, seksuel og økonomisk partnervold inden for det seneste år. 

Undersøgelsen konkluderer bl.a., at:

 • Ni ud af ti tilfælde af partnervold anmeldes ikke.
 • Psykisk partnervold er mest udbredt.
 • Der er et meget svagt fald i partnervold.
 • Partnervold kan have langvarige konsekvenser.
 • Få partnervoldsudsatte anmelder volden

Du kan læse hele rapporten her.

VIVE har udarbejdet en undersøgelse om Danskernes kendskab til partnervold for Mary Fonden, som skal bidrage til en bedre forståelse af de nære omgivelsers parathed til at hjælpe ofre for partnervold.

Undersøgelsen konkluderer bl.a., at:

 • Næsten hver anden dansker kender en partnervoldsudsat kvinde
 • Kvinder oplever oftere og voldsommere partnervold
 • Mange taler om volden – færre søger professionel hjælp
 • Langt fra alle vidner griber ind over for volden
 • Hjælp fra andre og uklare omstændigheder afholder folk fra at gribe ind
 • Personlige erfaringer har betydning for handlingsparatheden
 • Det er en svær situation at være pårørende

Læs hele rapporten her.

Lev Uden Vold har netop offentliggjort en undersøgelse af mænd udsat for partnervold. Undersøgelsen afdækker overordnet:

 • Omfanget af mænd, der tager ophold på herberger og mandekrisecentre som følge af vold i nære relationer.
 • Karakteren af den vold, som mænd har været udsat for.
 • Hvad der karakteriserer mændenes livsomstændigheder, og hvor mange af dem der har børn.
 • Omfanget af mænd, der har været udsat for vold i barndommen.
 • Mændenes behov for hjælp og støtte fra omverdenen, og barrierer for at opsøge og modtage hjælp.

Læs hele rapporten her.

Retsmediciner Asser Thomsen har fået sin forskning om drab ved kvælning udgivet i International Journal of Legal Medicine.
Den undersøgte periode er 1992-2016 og viser store kønsforskelle i netop den drabstype. 2/3 af kvælningsofrene var kvinder og oftest var gerningsmanden kvindens partner.

Læs artiklen her.

Vold i nære relationer er et område, som har fået en stigende bevågenhed de seneste to årtier. Et decideret overblik over den viden, som findes om vold i nære relationer, har dog ikke eksisteret. Det vil Lev Uden Volds videnskortlægning forsøge at råde bod på. Rapporten giver det samlede overblik over den eksisterende litteratur i Danmark om vold i nære relationer fra 1984 til 2020.

Læs den her.

Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19 

FN's enhed for ligestilling og kvinder har offentliggjort en rapport, der belyser den øgede vold mod kvinder, som har fundet sted under pandemien og resulteret i en såkaldt skyggepandemi. Blandt andet viser rapporten, at hver anden kvinde under pandemien enten selv har været udsat for vold eller kender en kvinde, som har.

Læs hele rapporten her

Intimate Partner Homicide in Denmark 2007-2017: Tracking Potential Predictors of Fatal Violence 

Forsker og vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi, Søren Rye, har undersøgt hvilke kendetegn, som går igen i sager om partnerdrab og hvorvidt de kan forebygges bedre. Forskningen viser blandt andet at 52% af de mænd, som begik partnerdrab havde enten truet med eller forsøg at begå selvmord forinden mordet. Samtidig havde andre offentlige instanser end politiet i næsten halvdelen af sagerne været bevidst om, at der fandt vold sted i hjemmet, men delte ikke dette med politiet.

Læs hele artiklen her

The costs of gender-based violence in the European Union

EIGE har i denne rapport beregnet omkostningerne af den kønsbaserede vold. I Danmark koster det årligt 3,7 mia. kr., hvoraf vold mod kvinder udgør 79% af dette tal.

Læs hele rapporten her

Fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn

Hver sjette ung har været udsat for fysisk vold af deres forældre inden for det seneste år, og hver femte har oplevet en uønsket seksuel hændelse. Det belyser denne rapport fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, som samler den seneste viden om fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Læs hele rapporten her

Displaying Family at a Women's Refuge

Private familieliv på offentligt display

 

På et krisecenter udfolder familielivet sig i en kontekst, hvor magtfulde publikummer uden for familien også er med til at fortolke og drage beslutninger om familiens fremtid. Det præger særligt den måde, som mødrene praktiserer familieliv på. De udtrykker for eksempel bekymring for, hvorvidt andre uden for familien, eksempelvis krisecentermedarbejdere og Statsforvaltningen (som Familieretshuset hed på tidspunktet for undersøgelsen), anser dem for at være ”gode” mødre eller ej. Når det private familieliv på den måde kommer på offentligt display, kan det bringe familiemedlemmers moralske identiteter i fokus og for eksempel rejse spørgsmål om, hvornår og hvordan man er en ”god” og ”dårlig” forælder.

 

Læs rapporten her

 

 

Kvinder på krisecenter
- En detaljeret undersøgelse om vold og voldens følgevirkninger over tid i et traumeperspektiv

Rapporten undersøger hvilke former for vold kvinder, der kommer på krisecenter, har været udsat for. Undersøgelsen viser, at 86,2% af de medvirkende kvinder har været udsat for grov fysisk vold, og 58,6% var blevet truet på livet. Et andet uhyggeligt fund fra rapporten viser, at syv ud af 10 kvinder, der indskrives på krisecenter har symptomer på PTSD.

LOKKs direktør, Kamilla Bjørn Drøidal, har været med i undersøgelsens følgegruppe.

Læs rapporten her

 

Having the Lower Hand
— Investigating Interaction in the Life Course Narratives of Immigrant Women Exposed to Partner Abuse

Forskning viser, at en del etniske minoritetskvinder bliver udsat for partnervold, og at de til tider kan have meget svært ved at bringe denne vold til ophør. En del af forklaringen er den meget svage position, som nogle etniske minoritetskvinder står i, og som gør, at kvinderne ofte ender som taberne, når de søger at slippe ud af den vold, som de er udsat for.

Læs rapporten her

 

 

The Covid-19 pandemic and intimate partner violence against women in the EU

Denne undersøgelse giver et foreløbigt overblik over de foranstaltninger, der er truffet i hele EU for at støtte ofre for vold under Covid-19-udbruddet (fra marts til slutningen af ​​september 2020), identificerer eksempler på lovende praksis og giver indledende anbefalinger til EU og medlemsstaterne om, hvordan man bedre kan støtte ofre under pandemien, såvel som i andre potentielle kriser.

Læs rapporten her

 

 

 

Status 2021: Svigt af børn i Danmark

Børns Vilkår og Trygfonden undersøger i rapporten ”Svigt af børn i Danmark” (2021) udviklingen i børn og unges udsathed for svigt i barndommen. Med udgangspunkt i viden og statistik fra BørneTelefonen i 2020 og en gennemgang af forskningsbaseret viden fra centrale organisationer og institutioner på børne- og socialområdet identificerer rapporten en række udfordringer for sikring af sårbare børns tryghed og rettigheder og kommer ligeledes med anbefalinger til hvordan man kan forbedre indsatsen på området.  

Læs rapporten her

 

 

 

The Angry Internet - A threat to equality, democracy & well-being

Rapporten ”The Angry Internet” har på baggrund af over 100.000 kvindehadske posts og kommentarer på internetfællesskaber som 4chan, 8chan og Reddit analyseret kvindehadske fællesskaber i Norden. Rapporten fra Center for Digital Pædagogik viser, at der er internetfora, som samler unge nordiske mænd i broderskaber, der opildner til had mod kvinder og ligestilling. Rapporten finder ingen indikationer på, at en eller flere af de nordiske brugere vil handle fysisk på deres holdninger, som der har været eksempler på i andre lande

Læs rapporten her

 

 

 

Hvordan opsporer og håndterer jeg sager om partnervold?  

- En håndbog til kommunale sagsbehandlere 

Udgivet af Lev Uden Vold 2021 
Håndbogen indeholder viden om forskellige former for vold, samt hvilke tegn man som fagperson bør være opmærksom på hos både voksne og børn. Lev uden volds håndbog indeholder også samtaleguides til, hvordan du kan spørge ind til vold, og viden om hvilke forpligtelser og handlemuligheder du har som kommunal fagperson over for mennesker, der udsættes for eller udøver partnervold 

Læs håndbogen her 

 

 

Vold i familien

- Viden for fagfolk

Udgivet af Lev Uden Vold, Mary Fonden og Akademisk Forlag, Danmark, 2020. 

Mødrehjælpen, LOKK, Danner, Dialog mod Vold, Mandecentret, VIVE og mange andre organisationer har bidraget til antologien.

Læs antologien her.

 

 

Så et frø

Hvad alle bør vide om vold i familien, og hvordan du kan hjælpe

Denne udgivelse er en opsummering og afslutning af projektet ”Hjælp den voldsudsatte familie”, som var i gang fra 2015-2020. Teksten er baseret på de oplæg, projektlederne har holdt på dialogmøder rundt omkring i landet, og de cases de har indsamlet undervejs. Udgivelsen er den første i Danmark, som er målrettet netværket omkring en voldsudsat familie, hvor man kan få konkret viden og råd om, hvordan man kan hjælpe hele familien. Den er tiltænkt alle, som er interesseret i området, eller som hører til net- værket omkring en voldsudsat familie. Udgivelsen er en vejviser i, hvordan vi alle kan spille en konstruktiv rolle i at hjælpe vores medmennesker til et liv uden vold i familien.

Af Chris Poole og Lene Johannesson, 2020.

Læs bogen her.

 

 

Pædagogik og Praksis - på krisecentre

Bogens formål er at beskrive og videreformidle pædagogernes arbejde med børn på krisecentre. Pædagogerne på krisecentrene har gennem en årrække oparbejdet en teoretisk og praktisk viden i deres arbejde med børn fra familier med vold. Denne viden kan være brugbar for nyansatte pædagoger på krisecentre og andre professionelle, der arbejder med disse børn.

Udgivet af LOKK, 2007.

Bogen kan købes for DKK 200 kr. inkl. porto. Kontakt sekretariat@lokk.dk.

 

 

 

Typer af drab i Danmark

Denne rapport omhandler drab i sager, hvor der er faldet dom i sagen, og hvor mindst én person er fundet skyldig. Rapporten beskriver forskellige karakteristika ved disse drab og typer af drab, som gør det muligt at belyse, hvilke typer af drab der begås i Danmark, set ud fra sager med fældende afgørelse, samt hvor udbredte typerne er. Undersøgelsen er primært baseret på oplysninger fra udskrifter af domme, som er afsagt i perioden fra slutningen af 2012 til og med 2017. Rapporten viser bl.a., at hele 74 procent af ofrene i partnerdrab er kvinder, og at gerningsmændene i samtlige tilfælde er deres mænd.

Udgivet af Justitsministeriets Forskningskontor, 2020. 

Læs rapport 

 

 

 

Online Violence Against Women in the Nordic Countries

New technologies facilitate different forms of violence including harassment, stalking, blackmail, threats, iden­tity theft, accessing or disseminating private data, child pornography, threats of sexual assault or rape, and alter­ing and or uploading photos and videos without consent (Citron, 2014). All these forms of violence conducted using new technologies are part of a wider phenomenon often called “cyber violence” or “online violence”. There is no international consensus on exactly which forms of violence should be included in the definition of online violence. Indeed, the development of our understanding of online violence is connected to the development of the internet and other information and communication technologies, which are relatively new phenomena that are evolving fast.

Udgivet af Kvenréttindafélag Ísilands, det islandske kvinderåd, 2017.

Læs rapport

 

 

 

Vold mod kvinder: en EU-undersøgelse  

- Oversigt over resultater

Rapporten bygger på interview med 42 000 kvinder over hele EU, som blev adspurgt om deres erfaringer med fysisk, seksuel og psykologisk vold, herunder tilfælde af vold begået af en partner (vold i hjemmet). Undersøgelsen omfattede også spørgsmål vedrørende forfølgelse, seksuel chikane og den rolle, som nye teknologier spiller i forbindelse med misbrug af kvinder. Der blev også stillet spørgsmål om vold i barndommen. På baggrund af de omfattende resultater fra undersøgelsen fremsætter FRA forslag til fremgangsmåder inden for forskellige områder, der berøres af vold mod kvinder, og som ligger uden for strafferettens begrænsede område; lige fra arbejdsforhold og sundhed til nye teknologier.

Udgivet af FRA - Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, 2014.

Læs rapport

 

 

 

Forebyggelse af drab og dødelig vold i nære relationer

Rapporten undersøger, om risikovurderinger med henblik på at forebygge partnervold, som anvendes i mange europæiske lande og bl.a. USA og Canada også kunne anvendes i Danmark til at forebygge, at nogle tilfælde af partnervold eskalerer og ender i dødelig vold eller drab. Rapporten undersøger bl.a.:  Hvilke risikoindikatorer for drab eller dødelig vold kan ses hos de involverede personer, i familien og deres sociale sammenhæng? Har familie og venner kunnet blive bekendt med disse indikatorer? Har myndigheder – så som politi, socialforvaltning eller sundhedsvæsen – haft mulighed for at identificere problemerne i familien og at iværksætte en indsats, som kunne have hindret drab eller dødelig vold?

Psykisk vold er ikke beskrevet som en selvstændig indikator i risikovurderinger i forhold til partnervold, men elementer, f. eks. jalousi, indgår dog i vurderingen af andre forhold. Psykisk vold viser sig imidlertid at være en væsentlig indikator for partnerdrab.

Udgivet af Nell Rasmussen, konsulent, cand. jur. , Esther Nørregård-Nielsen ph.d., cand. scient. soc.  og Niels Westermann-Brændgaard, stud. scient. soc.

Læs rapporten

 

 

 

Voksne, som lever med vold i nære relationer

- Sociale indsatser, der virker

Rapporten giver en kort oversigt over den aktuelle viden om voksne, der lever med vold i nære relationer, og om sociale indsatser over for denne gruppe. Formålet med vidensnotatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området.

Udgivet af Socialstyrelsen, 2013.

Læs rapport

 

 

Når vold er hverdag

- En undersøgelse af mænds vold mod kvinder i nære relationer

Her kan du læse en rapport fra 2005, hvor der præsenteres viden om voldsramte kvinder på krisecentre i Danmark. Derudover finder du et detaljeret billede af den vold, kvinderne har været udsat for, inden de kom på krisecenter samt de konsekvenser, som er fulgt med.

Udgivet af VFC socialt Udsatte og LOKK, 2005.

Læs rapport

 

 

Omfanget og karakteren af stalking

- En befolkningsundersøgelse

Rapport undersøger omfanget og karakteren af stalking. Den viser, at over 100.000 inden for det sidste år har været udsat for stalking. At stalking rammer alle mennesker i alle samfundslag, og at kvinder og unge er mest udsatte for stalking.

Udgivet af Justitsministeriet, 2013.

Læs rapporten

 

 

Går det an? Gør det gavn?

- En undersøgelse af konfliktmægling ved vold i nære relationer

En undersøgelse af om konfliktmægling mellem voldsramte kvinder og voldsudøvende mænd kan være et relevant tilbud som et led i kvindernes rehabilitering.

Udarbejdet af Karin Sten Madsen, 2011.

Læs rapport

 

 

Vold gør sårbar

- Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder

En undersøgelse af den aktuelle praksis på 9 danske skadestuer i Danmark i forhold til modtagelse, undersøgelse og behandling af kvinder, der har været udsatte for vold.

Udgivet af LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011.

Læs rapport

 

 

Kærestevold i Danmark

- En undersøgelse af omfang, karakter og konsekvenser af volden blandt unge og udviklingen 2007-2011

Undersøgelsen og resultaterne har bidraget til en særlig indsats med henblik på at beskytte unge mod voldelige kæresteforhold.

Læs rapport

 

 

Vold og seksuelle krænkelser

- En afdækning af omfang og udvikling af fysisk vold og seksuelle overgreb og omfang af seksuelle krænkelser samt en analyse af erfaringer med digitale seksuelle krænkelser

Denne rapport er lavet på opdrag fra Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet, som har ønsket dels en kortlægning af omfanget, karakteren og udviklingen af fysisk vold, seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser, dels en undersøgelse af uønskede digitale seksuelle erfaringer blandt unge og konsekvenserne heraf.

Læs rapport

 

 

Giv os respekt og retfærdighed!

- Adgang til retfærdighed for kvindelige voldtægtsoverlevere i Danmark

Denne rapport bygger på Amnesty Internationals feltforskning i Danmark, samt på skrivebordsforskning foretaget mellem marts 2018 og januar 2019.

Læs rapport

SPOR – Børns udvikling og trivsel gennem livet

Rapporten præsenterer SPOR-undersøgelsens design og udvalgte resultater fra undersøgelsens første dataindsamling i 2017/2018. Data er indsamlet gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til 52.000 spæd- og småbørn og berører, hvordan forhold i familien og barnets omgivelser påvirker barnets udvikling, trivsel og velfærd liv i hjemmet. Rapporten viser bl.a. at hvert 8. barn i Danmark har været udsat for vold i hjemmet, at en højere andel af fædre anvender såkaldt ”hårdhændet opdragelse”, og at hvert 3. barn, med forældre af anden etnisk herkomst end dansk, har været udsat for vold.

Læs rapporten her

 

 

 

Hvordan opsporer og håndterer jeg sager om partnervold?  

- En håndbog til kommunale sagsbehandlere 

Udgivet af Lev Uden Vold 2021 
Håndbogen indeholder viden om forskellige former for vold, samt hvilke tegn man som fagperson bør være opmærksom på hos både voksne og børn. Lev uden volds håndbog indeholder også samtaleguides til, hvordan du kan spørge ind til vold, og viden om hvilke forpligtelser og handlemuligheder du har som kommunal fagperson over for mennesker, der udsættes for eller udøver partnervold 

Læs håndbogen her 

 

 

Vold i familien

- Viden for fagfolk

Udgivet af Lev Uden Vold, Mary Fonden og Akademisk Forlag, Danmark, 2020. 

Mødrehjælpen, LOKK, Danner, Dialog mod Vold, Mandecentret, VIVE og mange andre organisationer har bidraget til antologien.

Læs antologien her.

 

 

Så et frø

Hvad alle bør vide om vold i familien, og hvordan du kan hjælpe

Denne udgivelse er en opsummering og afslutning af projektet ”Hjælp den voldsudsatte familie”, som var i gang fra 2015-2020. Teksten er baseret på de oplæg, projektlederne har holdt på dialogmøder rundt omkring i landet, og de cases de har indsamlet undervejs. Udgivelsen er den første i Danmark, som er målrettet netværket omkring en voldsudsat familie, hvor man kan få konkret viden og råd om, hvordan man kan hjælpe hele familien. Den er tiltænkt alle, som er interesseret i området, eller som hører til net- værket omkring en voldsudsat familie. Udgivelsen er en vejviser i, hvordan vi alle kan spille en konstruktiv rolle i at hjælpe vores medmennesker til et liv uden vold i familien.

Af Chris Poole og Lene Johannesson, 2020.

Læs bogen her.

 

 

Pædagogik og Praksis - på krisecentre

Bogens formål er at beskrive og videreformidle pædagogernes arbejde med børn på krisecentre. Pædagogerne på krisecentrene har gennem en årrække oparbejdet en teoretisk og praktisk viden i deres arbejde med børn fra familier med vold. Denne viden kan være brugbar for nyansatte pædagoger på krisecentre og andre professionelle, der arbejder med disse børn.

Udgivet af LOKK, 2007.

Bogen kan købes for DKK 200 kr. inkl. porto. Kontakt sekretariat@lokk.dk.

 

 

 

Typer af drab i Danmark

Denne rapport omhandler drab i sager, hvor der er faldet dom i sagen, og hvor mindst én person er fundet skyldig. Rapporten beskriver forskellige karakteristika ved disse drab og typer af drab, som gør det muligt at belyse, hvilke typer af drab der begås i Danmark, set ud fra sager med fældende afgørelse, samt hvor udbredte typerne er. Undersøgelsen er primært baseret på oplysninger fra udskrifter af domme, som er afsagt i perioden fra slutningen af 2012 til og med 2017. Rapporten viser bl.a., at hele 74 procent af ofrene i partnerdrab er kvinder, og at gerningsmændene i samtlige tilfælde er deres mænd.

Udgivet af Justitsministeriets Forskningskontor, 2020. 

Læs rapport 

 

 

 

Online Violence Against Women in the Nordic Countries

New technologies facilitate different forms of violence including harassment, stalking, blackmail, threats, iden­tity theft, accessing or disseminating private data, child pornography, threats of sexual assault or rape, and alter­ing and or uploading photos and videos without consent (Citron, 2014). All these forms of violence conducted using new technologies are part of a wider phenomenon often called “cyber violence” or “online violence”. There is no international consensus on exactly which forms of violence should be included in the definition of online violence. Indeed, the development of our understanding of online violence is connected to the development of the internet and other information and communication technologies, which are relatively new phenomena that are evolving fast.

Udgivet af Kvenréttindafélag Ísilands, det islandske kvinderåd, 2017.

Læs rapport

 

 

 

Vold mod kvinder: en EU-undersøgelse  

- Oversigt over resultater

Rapporten bygger på interview med 42 000 kvinder over hele EU, som blev adspurgt om deres erfaringer med fysisk, seksuel og psykologisk vold, herunder tilfælde af vold begået af en partner (vold i hjemmet). Undersøgelsen omfattede også spørgsmål vedrørende forfølgelse, seksuel chikane og den rolle, som nye teknologier spiller i forbindelse med misbrug af kvinder. Der blev også stillet spørgsmål om vold i barndommen. På baggrund af de omfattende resultater fra undersøgelsen fremsætter FRA forslag til fremgangsmåder inden for forskellige områder, der berøres af vold mod kvinder, og som ligger uden for strafferettens begrænsede område; lige fra arbejdsforhold og sundhed til nye teknologier.

Udgivet af FRA - Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, 2014.

Læs rapport

 

 

 

Forebyggelse af drab og dødelig vold i nære relationer

Rapporten undersøger, om risikovurderinger med henblik på at forebygge partnervold, som anvendes i mange europæiske lande og bl.a. USA og Canada også kunne anvendes i Danmark til at forebygge, at nogle tilfælde af partnervold eskalerer og ender i dødelig vold eller drab. Rapporten undersøger bl.a.:  Hvilke risikoindikatorer for drab eller dødelig vold kan ses hos de involverede personer, i familien og deres sociale sammenhæng? Har familie og venner kunnet blive bekendt med disse indikatorer? Har myndigheder – så som politi, socialforvaltning eller sundhedsvæsen – haft mulighed for at identificere problemerne i familien og at iværksætte en indsats, som kunne have hindret drab eller dødelig vold?

Psykisk vold er ikke beskrevet som en selvstændig indikator i risikovurderinger i forhold til partnervold, men elementer, f. eks. jalousi, indgår dog i vurderingen af andre forhold. Psykisk vold viser sig imidlertid at være en væsentlig indikator for partnerdrab.

Udgivet af Nell Rasmussen, konsulent, cand. jur. , Esther Nørregård-Nielsen ph.d., cand. scient. soc.  og Niels Westermann-Brændgaard, stud. scient. soc.

Læs rapporten

 

 

 

Voksne, som lever med vold i nære relationer

- Sociale indsatser, der virker

Rapporten giver en kort oversigt over den aktuelle viden om voksne, der lever med vold i nære relationer, og om sociale indsatser over for denne gruppe. Formålet med vidensnotatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området.

Udgivet af Socialstyrelsen, 2013.

Læs rapport

 

 

Når vold er hverdag

- En undersøgelse af mænds vold mod kvinder i nære relationer

Her kan du læse en rapport fra 2005, hvor der præsenteres viden om voldsramte kvinder på krisecentre i Danmark. Derudover finder du et detaljeret billede af den vold, kvinderne har været udsat for, inden de kom på krisecenter samt de konsekvenser, som er fulgt med.

Udgivet af VFC socialt Udsatte og LOKK, 2005.

Læs rapport

 

 

Omfanget og karakteren af stalking

- En befolkningsundersøgelse

Rapport undersøger omfanget og karakteren af stalking. Den viser, at over 100.000 inden for det sidste år har været udsat for stalking. At stalking rammer alle mennesker i alle samfundslag, og at kvinder og unge er mest udsatte for stalking.

Udgivet af Justitsministeriet, 2013.

Læs rapporten

 

 

Går det an? Gør det gavn?

- En undersøgelse af konfliktmægling ved vold i nære relationer

En undersøgelse af om konfliktmægling mellem voldsramte kvinder og voldsudøvende mænd kan være et relevant tilbud som et led i kvindernes rehabilitering.

Udarbejdet af Karin Sten Madsen, 2011.

Læs rapport

 

 

Vold gør sårbar

- Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder

En undersøgelse af den aktuelle praksis på 9 danske skadestuer i Danmark i forhold til modtagelse, undersøgelse og behandling af kvinder, der har været udsatte for vold.

Udgivet af LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011.

Læs rapport

 

 

Kærestevold i Danmark

- En undersøgelse af omfang, karakter og konsekvenser af volden blandt unge og udviklingen 2007-2011

Undersøgelsen og resultaterne har bidraget til en særlig indsats med henblik på at beskytte unge mod voldelige kæresteforhold.

Læs rapport

 

 

Vold og seksuelle krænkelser

- En afdækning af omfang og udvikling af fysisk vold og seksuelle overgreb og omfang af seksuelle krænkelser samt en analyse af erfaringer med digitale seksuelle krænkelser

Denne rapport er lavet på opdrag fra Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet, som har ønsket dels en kortlægning af omfanget, karakteren og udviklingen af fysisk vold, seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser, dels en undersøgelse af uønskede digitale seksuelle erfaringer blandt unge og konsekvenserne heraf.

Læs rapport

 

 

Giv os respekt og retfærdighed!

- Adgang til retfærdighed for kvindelige voldtægtsoverlevere i Danmark

Denne rapport bygger på Amnesty Internationals feltforskning i Danmark, samt på skrivebordsforskning foretaget mellem marts 2018 og januar 2019.

Læs rapport

Ud af familiens vold

- Debat om indsatsen mod vold i nære relationer

En kortlægning af den danske indsats over for vold i nære relationer samt forslag til fremtidige tiltag på området.

Udgivet af Trygfonden og Mandag Morgen, 2011.

Læs rapport

 

 

Voldens pris

– Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder

En undersøgelse af de samfundsmæssige omkostninger af vold mod kvinder i Danmark, samt de voldsudsatte kvinders personlige omkostninger med fokus på, hvor meget voldsudsættelsen i gennemsnittet betyder for kvindernes helbredsrelaterede livskvalitet, tabte gode leveår samt dødelighed.

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2010.

Læs rapport

 

 

Kommunernes beredskab i forhold til vold

- En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold

En undersøgelse af kommunernes arbejde i forbindelse med partner- og æresrelateret vold med fokus på følgende områder: registrering af henvendelser i forbindelse med vold, det særlige beredskab i forhold til voldsproblematikker, information til borgerne om vold samt kommunernes samarbejdspartnere på området.

Udgivet af Servicestyrelsen, 2009.

Læs rapport

 

 

Vold i familier med handicap – Hvem gør noget? Og hvad?

- Opsamling fra konference d. 26. november 2007

En opsamling af den viden, der fremkom på konferencen Vold i familier med handicap – Hvem gør noget? Og hvad?, hvor formålet blandt andet var at synliggøre de særlige problemstillinger, som kvinder og børn med handicap kan have i forbindelse med vold i familien samt at diskutere og komme med forslag til, hvad der skal til for at sikre bedre indsatser for denne gruppe.

Udgivet af Servicestyrelsen, Handicapenheden, 2008.

Læs rapport

 

 

Vold mod mænd i Danmark

- Omfang og karakter - 2008

En undersøgelse af omfang og karakter af vold mod mænd i Danmark med fokus på blandt andet antallet af og aldersfordelingen for voldsudsatte mænd, voldsudøvernes køn og alder samt relationen mellem voldsoffer og voldsudøver.

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Minister for Ligestilling, 2008.

Læs rapport

 

 

Vold og maskulinitet

Hænger det sammen - manddom og brugen af vold?

Udgivet af politiken, 2007.

Læs kronik

Mænds Vold mod Kvinder

- Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007

En undersøgelse af udviklingen i vold mod kvinder de seneste fem-seks år i Danmark blandt andet med fokus på voldsofrenes og voldsudøvernes profil, støtten til ofrene, aktiviteter rettet mod voldsudøveren for at få denne til at bryde voldscirklen, træning af professionelle samt statslige initiativer til bekæmpelse af vold mod kvinder.

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Minister for ligestilling, 2007.

Læs rapport

 

 

Vold og overgreb mod kvinder

- Dansk rapport vedrørende deltagelse i International Violence Aganist Women Survey (IVAWS)

Det danske bidrag til den internationale undersøgelse af vold mod kvinder International Violence Against Women Survey (IVAWS), hvis overordnet formål er at indsamle sammenlignelige undersøgelser vedrørende vold mod kvinder fra de deltagende lande.

Udgivet af Københavns Universitet/Justitsministeriets Forskningsenhed, 2006.

Læs rapport

 

 

Vold i familien – et forsømt eller prioriteret undervisningsemne?

- En undersøgelse af relevante uddannelsers inddragelse af emnet vold mod kvinder

En undersøgelse af om emnet ’vold mod kvinder i familien’ indgår i undervisningen på en række uddannelser, hvor fagfolk, der senere kan komme i berøring med voldsramte familier, uddannes. Undersøgelsens overordnede formål er, udover at afdække omfanget og karakteren af en sådan undervisning, også at komme med en række forslag til, hvordan behandlingen af emnet kan styrkes i undervisningen på længere sigt.

Udgivet af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (VFC Socialt Udsatte), 2005.

Læs rapport

 

 

Hvor ku’ du gøre det?

- Konfliktmægling ved seksuelle overgreb

Center for Voldtægtsofre dannede i perioden 2003-2004 rammen for en undersøgelse af, om konfliktmægling kan anvendes som et led i rehabiliteringen af unge kvinder, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Formålet med undersøgelsen var blandt andet at undersøge om konfliktmægling kan være med til at forbedre voldtægtsofrenes livsbetingelser og at vurdere henholdsvis den kortsigtede og langsigtede betydning af mægling for både offer og gerningsmand.

Udgivet af Center for voldtægtsofre, Rigshospitalet, 2005.

Læs rapport

 

 

Partnervold

– Om arbejdspladsens forebyggelse og håndtering

Håndbogen her er en ressource for alle på en arbejdsplads, men er især tænkt som et redskab for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Læs håndbog

 

 

Psykologsamtaler til kvinder på krisecenter

- Evaluering af indsatsen

Evalueringen omfatter en beskrivelse og vurdering af indsatsen med psykologsamtaler til kvinder på kvindekrisecentrene.

Formålet med evalueringen er at kunne give et vidensgrundlag for at kunne vurdere, om en psykologordning skal gøres permanent.

Læs evaluering

 

 

Psykisk partnervold

- En kvantitativ kortlægning

Denne undersøgelse belyser på baggrund af data fra SHILD-undersøgelsen for første gang, hvor mange mænd og kvinder der årligt udsættes for psykisk partnervold.

Desuden kobler den udsathed for psykisk partnervold til andre partnervoldsudtryk og bagvedliggende baggrundsforhold, som giver indblik i, hvem der er udsat for psykisk partnervold, og hvordan de trives.

Læs rapport

 

 

Vold i parforhold

– Kjønn, likestilling og makt

Formålet med denne rapport er at formidle ny viden om sammenhængen mellem vold i parforhold og køn, ligestilling og magt. Rapporten er baseret på fund fra studiet Vold i parforhold – køn, ligestilling og magt, som er en del af Voldsprogrammet ved NKVTS.

Læs rapport

 

 

Global Study on Homicide

- Gender-related killing of women and girls

Homicide represents the most extreme form of violence against women, a lethal act on a continuum of gender-based discrimination and abuse.

As this research shows, gender-related killings of women and girls remain a grave problem across regions, in countries rich and poor. While the vast majority of homicide victims are men, killed by strangers, women are far more likely to die at the hands of someone they know.

Læs rapport

Vold og overgreb mod børn og unge

Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark

- Vi ved nok. Nu skal der handles

Ida Hoeck og Anne Jøker håber, at du med afsæt i denne publikation finder inspiration til dit eget bidrag til at forhindre seksuelle overgreb eller inspiration til at bistå helingsprocessen for de ufatteligt mange, som har været udsat for overgreb eller bliver det, mens du læser dette.

Læs rapport

 

 

Børn og unge på krisecentre skal også i skole

- Undervisning til børn og unge på krisecentre

Undervisningsministeriet har offentliggjort en kortlægning om undervisning af børn på krisecentre, som er gennemført af Rambøll i 2013, samt udarbejdet en pjece ”Børn og unge på krisecentre skal også i skole” med en række gode råd og praksiseksempler, som kan inspirere krisecentre i samarbejdet med skoler og kommuner.

Pjecen sætter bl.a. fokus på vigtigheden af motivation hos mor og barn, faste procedurer på krisecentrene for undervisning og skolegang, samarbejdet ml. skole og krisecentre og fleksibilitet blandt aktørerne.

Læs pjece

 

 

 

Børn i familier med vold

- Behandlingsmodeller

Udviklet af Aarhus, Skanderborg, Randers, Haderslev og Odense kommuner som led i projektet Børn og kvinder i familier med vold.

Over en treårig periode har de fem kommuner arbejdet målrettet på at udvikle, afprøve og beskrive behandlingsmodeller til behandling af voldsudsatte børn. Resultaterne fremlægges i bogen, der er tænkt som en inspiration til fagfolk og andre, som arbejde med denne gruppe.

Udgivet af Servicestyrelsen, 2011.

Læs rapport

 

 

Børn i familier med vold

– Teorierne bag behandlingsmodellerne

Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold – Servicestyrelsen.

Udgivet af Servicestyrelsen og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011.

Læs rapport

 

 

Vold mod børn og unge

- Hovedrapport

En undersøgelse af vold mod børn og unge i Danmark. Hovedrapporten samler og præsenterer resultaterne af de tre delrapporter: Børnemishandling i hjemmet, Vold mod unge i Danmark og Vold mod førskolebørn. Rapporten belyser blandt andet omfanget af vold mod og mishandling af børn og unge i hjemmet og lokalmiljøet, mishandlingens konsekvenser på kort og lang sigt samt praksis blandt fagfolk, der arbejder med førskolebørn. Rapporten afsluttes med en række anbefalinger.

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011.

Læs rapport

 

 

Børnemishandling i hjemmet

- Delrapport 1

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010.

Læs rapport

 

 

Vold mod unge i Danmark

- En spørgeskemaundersøgelse blandt 8.-klasses-elever. Delrapport 2

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010.

Læs rapport

 

 

Vold mod førskolebørn

- Praksis og barrierer for opsporing og underretning. Delrapport 3

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011.

Læs rapport

 

 

Unges trivsel År 2008

- En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom

En undersøgelse af unges trivsel i Danmark med fokus på forekomsten af seksuelle overgreb og vold mod børn og unge. I rapporten bliver der set nærmere på, hvilken karakter overgrebene har, hvilke børn og unge der rammes, hvem der står bag overgrebene, og hvad overgrebene kan betyde for de unges trivsel.

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2009.

Læs rapport

 

 

Jeg ved bare ikk’ hvordan jeg skal få det sagt :(

- Børnelinket – et chatrum for børn og unge i voldsramte familier

En erfaringsopsamling fra et treårigt projekt, hvor Børns Vilkår udviklede og drev chatrummet Børnelinket. Projektets overordnede idé var at give børn og unge med voldserfaringer et forum, hvor de kunne skrive og udveksle erfaringer med andre i samme situationer. Evalueringen viser, at det overordnet er lykkedes for Børnelinket at nå en gruppe af børn og unge, som ikke tidligere har fået hjælp. Derudover giver erfaringsopsamlingen et indblik i børnenes og de unges egne forståelser af at leve i voldramt familier, samt, gennem chatten, hvordan de selv beskriver og forklarer de ting, som de oplever.

Udgivet af Servicestyrelsen for Minister for ligestilling, 2009.

Læs rapport

 

 

Evaluering af psykologhjælp til børn på krisecentre

- April 2013

Kommunerne har efter servicelovens § 109, stk. 5 pligt til at tilbyde mellem 4 og 10 timers psykologhjælp til alle børn og unge, der tager ophold på et krisecenter sammen med deres mor.

Denne undersøgelse er en evaluering af ordningens implementering og anvendelse i kommunerne samt af brugernes, psykologernes og krisecentrenes oplevelse af, hvordan tilbuddet om psykologhjælp fungerer. 

Læs evaluering

Unge og kærestevold i Danmark

- En landsdækkende undersøgelse af omfang, karakter og følger af vold blandt 16-24-årige med fokus på vold i kæresteforhold

En undersøgelse blandt unge af forekomsten og karakteren af kærestevold, der i rapporten bliver defineret som fysisk, seksuel og/eller psykisk vold udøvet af en nuværende eller tidligere kæreste. De mulige risikofaktorer i forhold til kærestevold bliver analyseret, og der bliver på baggrund heraf givet forslag til mulige forebyggelsesinitiativer.

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet udarbejdet for Ligestillingsafdelingen, Minister for ligestilling, 2008.

Læs rapport

 

 

Seksuelle overgreb mod børn og unge anbragt udenfor hjemmet eller i aflastning

– En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af omfang og karakter af seksuelle overgreb

En undersøgelse af omfanget og karakteren af seksuelle overgreb mod børn og unge fra 0 til 18 år, der er anbragt uden for hjemmet eller i aflastning. Undersøgelsen består af 3 delundersøgelser blandt kommunale sagsbehandlere, socialpædagogiske opholdssteder samt plejefamilier.

Udgivet af Servicestyrelsen og SISO - Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn, 2007.

Læs rapport

 

 

Opdragelse 2007

En undersøgelse af børns egne oplevelser af og holdninger til opdragelse. Undersøgelsen er foretaget blandt Børnerådets Børne- og Ungepanel, der på pågældende tidspunkt bestod af ca. 1100 børn på 5. klassetrin. Rapporten giver blandt andet et indblik i børnenes egne ønsker i forhold til opdragelse, deres perspektiv på vigtige opdragelsesværdier, forældrenes position i opdragelsen, samt hvordan børnene selv oplever deres egen opdragelse.

Udgivet af Børnerådet, 2007.

Læs rapport

 

 

Samværssager i voldsramte familier

- Et pilotprojekt om at fremme et børneperspektiv i samarbejdet mellem kommune og statsamt

Et pilotprojekt der undersøger og analyserer udvalgte sager mellem Århus Statsamt og Århus Kommune med det formål at frembringe viden om, hvordan man bedst muligt sikre fokus på børnenes perspektiv i forældremyndigheds- og samværssager i voldsramte familier.

Udgivet af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (VFC Socialt Udsatte), 2006.

Læs rapport

 

 

Seksuelle overgreb på børn og unge på døgninstitution

– Omfang og indsats

En undersøgelse af omfanget af seksuelle overgreb mod børn og unge både inden og under anbringelse på en døgninstitution. Derudover ses der nærmere på, hvordan personalet på døgninstitutioner agerer i tilfælde af mistanke om seksuelt overgreb og det forebyggende arbejde på døgninstitutionerne.      

Udgivet af Akf forlaget, 2006.

Læs rapport

Voldsramte kvinder og arbejdsliv

Den voldsramte kan også være din kollega

- Om håndtering af partnervold på arbejdspladsen

En håndbog til arbejdspladser der indeholder viden om partnervold og de konsekvenser, volden kan have for virksomheden. Derudover fremlægges konkrete strategier til, hvordan man som virksomhed kan håndtere og forebygge partnervolden.

Udarbejdet af Chris Poole for EU-projektet ”Abused Women at Work” og udgivet af AOF Danmark, Daphne, 3F/FIU Kønsligestilling, 2010.

Læs rapport

 

 

Voldsramte kvinders arbejdsliv

- En undersøgelse af sammenhængen mellem partnervold og marginalisering på arbejdsmarkedet

En undersøgelse af de konsekvenser som partnervold har for kvinders arbejdsliv med fokus på marginalisering af denne gruppe på arbejdsmarkedet. Formålet med rapporten er at biddrage til forebyggelsen af denne marginalisering, og rapporten indeholder i den forbindelse en række anbefalinger til arbejdspladser og sagsbehandlere.

Udgivet for Minister for Ligestilling af Servicestyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2009.

Læs rapport

 

 

Abused Women At Work

En undersøgelse af partnervoldens karakter og omfang i Danmark med fokus på, hvordan volden påvirker kvindens arbejdsliv. Undersøgelsens resultater skal bruges i en komparativ undersøgelse med Daphne-projektets partnerlande Spanien og Litauen.  

Udarbejdet af Stine Skaarup som en del af Daphne-projektet ”Den voldsramte kvinde er en kollega – virksomhedens handlemuligheder”, 2009.

Læs rapport

 

 

Voldsramte kvinders arbejdsliv

En kvalitativ undersøgelse af hvad partnervold betyder for voldsramte kvinders arbejdsliv, hvor fem voldsramte kvinder selv fortæller om deres oplevelser i forhold til, hvordan partnervold har påvirket deres arbejdsliv og om deres forventninger til arbejdspladsens håndtering af dette.

Udgivet af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, Socialministeriet, 2007.

Læs rapport

Efterværn

Familierådgivning til kvinder med børn på krisecenter

- Implementering af § 109 stk. 4 i serviceloven de første 2 år. En procesevaluering

En procesevaluering af implementeringen af familierådgivningsordningen til kvinder med børn på krisecenter efter servicelovens § 109 stk. 4. Formålet med evalueringen er blandt andet at følge implementeringen de først to år for løbende at kunne støtte, justere og forbedre undervejs. Derudover undersøger evalueringen om kvinderne får tilbudt rådgivning, og om de i så fald tager imod den, hvad det betyder for kvinderne at få rådgivning, og om rådgivningen er hjælpsom i forhold til, at kvinderne efter opholdet på krisecenter får skabt sig et nyt liv uden vold.

Udgivet af Servicestyrelsen, 2011.

Læs rapport

 

 

Efterværn for voldsudsatte kvinder

- Krisecentrenes støtte og hjælp til kvinder, som flytter fra centrene

En undersøgelse af krisecentrenes etablering af efterværn i forbindelse med, at kvinderne flytter derfra med fokus på hvilke initiativer, modeller og organisationsformer, der anvendes.

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010.

Læs rapport

 

 

Tiden efter

– En vidensindsamling om behovet for udslusning ved udflytning fra krisecentre

En undersøgelse af kvinders behov i forbindelse med at de flytter fra et krisecenter. Rapporten afsluttes med et idé-katalog, der henvender sig til medarbejdere på krisecentre, men også til andre aktører, der er i berøring med målgruppen, og som kan anvendes i forbindelsen med fraflytningen og tiden efter krisecentrene.

Udarbejdet af Solveig Witting og Susanne Skovgaard Christensen, 2010.

Læs rapport

 

 

Man kan ikke blive stærk så hurtigt
– Erfaringer fra efterværn for børn og deres mødre på krisecenter

En rapport over de resultater og erfaringer, som Boligfondens Krisecenter (nu Hellerup Krisecenter) gjorde sig, da de over en toårig periode gennemførte et efterværnsprojekt med det overordnet mål at sikre voldsramte børn et liv uden vold. Foruden det overordnet mål var et af projekts delmål blandt andet at udvikle nye metoder til efterværnsarbejdet.

Udgivet af Boligfondens krisecenter, 2005.

Læs rapport

Behandling af voldsudøvere

Behandling af mænd der udøver vold

- Evaluering af fire projekter

En undersøgelse af behandlingstilbud og –metoder til mænd, der udøver partnervold samt en evaluering af de følgende fire behandlingstilbud: Alternativ Til Vold – Roskilde, Dialog Mod Vold, Krisecenter Odenses behandlingstilbud til mænd samt Manderådgivningen i Herning Kommune med udgangspunkt i de behandlede mænds, deres eventuelle partners samt deres behandlers vurdering af virkningen af behandlingen. 

Udgivet af Servicestyrelsen, 2011.

Læs rapport

 

 

Alkoholproblemer og partnervold

Et pilotprojekt der undersøger om behandlere kan få kontakt til en større gruppe af voldsudøvende mænd, hvis disse mænd får tilbudt hjælp til at ændre deres voldlige adfærd i forbindelse med alkoholbehandling. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med de to alkoholbehandlingssteder Ringgården i Middelfart og Alkoholbehandlingen i Aarhus Kommune.

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010.

Læs rapport

 

 

Behandlingsprogrammer for voldelige mandlige partnere

- Redegørelse for internationale erfaringer

En undersøgelse af de behandlingsprogrammer for voldelige mænd, der bruges i Danmark og andre nordiske lande med fokus på, om disse programmer er blevet effektevalueret, resultaterne af disse evalueringer samt programmernes præventive effekt.

Udgivet af Justitsministeriets forskningsenhed, 2007.

Læs rapport

Børn og unges trivsel i Grønland

Den sociale indsats for børn og unge i Grønland. Kortlægning af aktiviteterne 2011

En undersøgelse af den sociale børne- og ungeindsats i Grønland i 2011 med det formål at give et samlet overblik over den sociale børne- og ungeindsats i Grønland.

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011.

Læs rapport

 

 

Børn i Grønland. En kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel

En undersøgelse af de 0-14-årige børn og deres familiers generelle trivsel i Grønland. Rapportens formål er at indsamle viden om børns trivsel samt forekomsten af omsorgssvigt på en sådan måde, at resultaterne kan danne grundlag for politiske indsatser til forbedring af forholdene for de grønlandske børn og familier.   

Udgivet af Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu, Naalakkersuisoqarfik, Departementet for Familie og Sundhed og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2009.

Læs rapport

 

 

Unges trivsel i Grønland 2004

En undersøgelse af 15-17-årige skoleelevers livsbetingelser og trivsel i Grønland med fokus på de unges trivsel, sundhedsadfærd og helbred, men også på en række risikofaktorer for mistrivsel, selvmordsadfærd og helbredsproblemer samt seksuelle overgreb.

Udgivet af INUSSUK – Arktisk forskningsjournal 1 – 2006, Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Grønlands Hjemmestyre, 2006.

Læs rapport