Politi

Politi

 
Det første møde med kvinden

Politiet er ofte den første offentlige myndighed, som både offer og voldsudøver møder ved tilfælde af vold.

Ved udkald vil du ofte opleve, at kvinden forsøger at bagatellisere og fornægte at volden har fundet sted. Hun vil være tilbøjelig til at påtage sig skylden, og det gør det i situationen svært at hjælpe hende. Derfor er det vigtigt at kende til voldens dynamik. At kende til de forhold, der gør sig gældende i et forhold med vold, er en forudsætning for at kunne hjælpe kvinden og hendes eventuelle børn professionelt.

Børn

Ved udkald vil børnene også være meget beklemte, når politiet møder op, eller hvis de i en anden sammenhæng møder ordensmagten. Her skal man som betjent være opmærksom på, at selvom børnene tilsyneladende bakker faderen op og søger hans nærvær, kan dette udmærket skyldes, at de er bange for repressalier, hvis de viser deres støtte til moderen.

Politiets typiske opgaver ved vold i hjemmet:
  • At undgå en eskalering af konflikten
  • At mægle mellem de stridende parter
  • At retsforfølge voldsudøveren for både fysisk og psykisk vold
  • Det er muligt at bortvise. Vær opmærksom på, at det er muligt ifølge dansk lovgivning at bortvise voldsudøveren fra eget hjem. Se loven om bortvisning.
Voldens indflydelse

Volden kan have stået på i flere år og den voldsudsatte kvinde vil ofte have meget lavt selvværd. Hun kan derfor have svært ved at tale om volden.

Vold traumatiserer og medfører symptomer på posttraumatisk stress syndrom. Kvinden føler sig derfor muligvis konstant i alarmberedskab og vil have svært ved at have tillid til de mennesker hun møder og har brug for særlig hjælp.

Hvis der er børn i familien, kan kvinden også være bange for at miste sine børn.

Hvordan du kan tackle situation
  • Vær omsorgsfuld, og tag den voldsudsatte kvinde alvorligt ved første henvendelse. Volden er sandsynligvis værre, end kvinden beskriver. Voldsudsatte kvinder overdriver sjældent voldens omfang.
  • Vis handlekraft. Der findes mange handlemuligheder inden for det eksisterende system.
  • Reager hurtigt, og tag den svære samtale. Problemet bliver kun sjældent mindre med tiden.
  • Tag hensyn til, at ofre for skjulte forbrydelser f.eks. i familien er belastet af skyld og skam. Det vil oftest være pinligt, ydmygende og skamfuldt at skulle indrømme og erkende at være udsat for vold.
Efterforskning

Ifølge Rigsadvokatens meddelelse af 31. august 2000 vedrørende efterforskning af sager om vold i parforholdet, har politiet pligt til at indlede en efterforskning af egen drift, hvis der er en formodning om et strafbart forhold – også selvom den, der har været udsat for volden, ikke ønsker at indgive eller tilbagetrækker anmeldelsen.

Arbejd tværfagligt, og drøft kvindens og evt. børns situation og mulige løsninger med andre forvaltninger og andre myndigheder. Sagerne kan oftest kun løses i et samarbejde mellem flere sektorer eller myndigheder.

Voldsudøveren

Vær opmærksom på, at det i nogen situationer kan være forbundet med stor fare at forlade en voldelig mand. Hav et særligt fokus på æresrelateret vold, hvor der kan være en række voldsudøvere i samme sag.

Der findes behandlingstilbuddene til den voldsudøvende part. Vi har samlet dem i en liste over andre rådgivningstilbud.